Fire år til top fire

RIGA:- Om fire år vil vi være blandt de ti bed­ste i ver­den. Til den tid er jeg ikke med mere, men jeg hå­ber, at an­dre vil fort­sæt­te ar­bej­det med at få unge ta­len­ter ind på hol­det, så vi kan nå det mål. For lands­træ­ner Micha­el Lund­ström mar­ke­rer A-VM slut­nin­gen på en æra. Ef­ter slut­run­den stop­per han i lands­træ­ner­sæ­det, hvor­ef­ter den tid­li­ge­re FIK-træn­er fort­sæt­ter kar­ri­er­en i sven­ske Lek­sand. Men Lund­ström ser sto­re mu­lig­he­der for, at dansk is­hoc­key kan fort­sæt­te den klat­ring op af mu­ren til ver­dens­top­pen, som blev ind­ledt med Jim Bri­thén, og som Lund­ström har fort­sat. Det kræ­ver dog, at Dan­mark be­va­rer plad­sen i det fi­ne­ste sel­skab. - Det her er me­get mere læ­re­rigt end at spil­le i den næst­bed­ste ræk­ke, og det er ve­jen frem mod ud­vik­ling, si­ger Micha­el Lund­ström. Nedrykningsspil hærder Han pe­ger da også på, at selvom må­let om at bli­ve i A-grup­pen selv­føl­ge­lig me­get ger­ne må nås ved at spil­le sig i mel­lem­run­den, så er det fak­tisk ned­ryk­nings­spil­let, der gi­ver flest hår på brys­tet, for­di hol­det er un­der et me­get stør­re pres. - Sid­ste år sat­te vi os end­da selv un­der et end­nu stør­re pres ved at tabe den før­ste kamp. Men det er alt­så der, man læ­rer mest, si­ger Micha­el Lund­ström. Når han i dag sen­der sine dren­ge på is, har han i hvert fald selv lært dem én ting: nem­lig sin fi­lo­so­fi om SOUL-hock­ey (Stolt­hed Over Ud­ført Lor­te­ar­bej­de, red). Og det er den, der for fjer­de gang skal brin­ge os hel­skin­det gen­nem et A-VM. - Det gæl­der om at hol­de det sim­pelt og få puck­en ud af zo­nen. Det nyt­ter ikke at prø­ve at spil­le som der­hjem­me. Der er in­gen hold her, som ikke først sør­ger for at clea­re i egen zone, og vi skal hele ti­den sat­se på de små suc­ce­ser - en vun­det tack­ling, face off el­ler an­det. Så må vi kig­ge på de sto­re se­ne­re, si­ger Micha­el Lund­ström.