Fire skoler vil beholde 7. klasser

Fødeskolerne frygter at miste elever til overbygningsskolerne

PANDRUP:Fire skoler er imod at flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne - to skoler er for. Det fremgår af de høringssvar, som børne- og kulturudvalget har modtaget i forbindelse med debatten om skolestrukturen. Efter forårets debat besluttede udvalget, at det kun var en flytning af 7. klasserne og et samlet tilbud til 10. klasserne, der skulle tages endelig stilling til. Ikke overraskende er det overbygningsskolerne i Saltum og Kaas, der går ind for, at 7. klasserne skal flyttes. Jetsmark Centralskole mener, at der både er pædagogiske og økonomiske grunde til, at skolen bør modtage elever fra Pandrup og Moseby. Det er mest hensigtsmæssigt at lave et samlet forløb for 7.-9. klasse, og eleverne begynder at have tysk og fysik i 7. klasse. Læreren får et bedre fagligt overblik, og der kan spares en klasse ved en overflytning, mener skolen. På Saltum Centralskole er bestyrelsen delt i spørgsmålet, men et flertal på seks medlemmer mener, at elever fra Ingstrup og V. Hjermitslev skal undervises i Saltum i 7. klasse. To medlemmer er uenige, og ét medlem undlod at stemme. Velfungerende klasser Skolerne i Pandrup, V., Hjermitslev, Ingstrup og Moseby er derimod ikke begejstrede for udsigterne til, at de mister deres 7. klasser. Pandrup Skole finder, at der udelukkende er forhold, der taler imod en overflytning. Skolebestyrelsen mener, at skolen har velfungerende klasser med høje klassekvotienter, hvilket er med til at opfylde elevernes sociale behov, der er dygtige faglærere, og skolen bliver mindre attraktivt for lærerne, hvis den kun har seks klassetrin. Derudover peger skolen på, at der er udarbejdet læseplaner med Jetsmark Centralskole og Moseby Skole, hvilket sikrer sammenhæng i udskolingsforløbet. Skolen minder også om, at Pandrup Skole er kommunens billigste målt i udgifter pr. elev, og at Pandrup som bosætningsområde vil blive mindre attraktivt for tilflyttere. Fastholdelse af lærere V. Hjermitslev Skole skriver blandt andet i sit høringssvar, at skoleskiftet til overbygningsskolen ikke bliver så brat, når eleverne i forvejen kender fagene, at det er vigtigt, at eleverne er i trygge rammer i præpuberteten, og at det har en positiv afsmittende effekt, at der bliver undervist i fag som biologi, geografi og fysik på skolen. Skolebestyrelsen er enig med Pandrup Skole i, at fastholdelse af lærerne er et vigtigt aspekt. V. Hjermitslev Skole vil også gerne 7. klasse ved et bredere samarbejde med skolen i Saltum. Moseby Skole stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor man skal ændre på noget, der fungerer godt, og Ingstrup Skole finder også den nuværende struktur optimal. Både lærere og forældre viser ansvarlighed, og det sikrer, at børnene overflyttes til andre skoler, når der er pædagogiske og sociale forhold, der taler for det, mener skolebestyrelsen. Alle skoler bortset fra Ingstrup Skole mener, at der kun skal være ét tilbud til eleverne, der vil gå i 10. klasse. Ingstrup Skole mener, at det også i fremtiden skal være muligt at gå i 10. klasse i Saltum, hvis der er elever nok til det. Forudsigeligt Børne- og kulturudvalget blev ikke færdigt med at drøfte skolestrukturen på det seneste møde, efter at politikerne havde haft lejlighed til at studere skolernes høringssvar. Udvalgsformand Henrik C. Pedersen (V) finder det forudsigeligt, at to skoler taler for en overflytning af 7. klasserne, mens fire skoler er imod. Personligt er Henrik C. Pedersen tilhænger af at flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne og at skabe et 10. klassecenter. Læseplanerne er opbygget således, at der er tale om et samlet udskolingsforløb for 7.-9. klasse, påpeger udvalgsformanden, som fastslår, at det er mest hensigtsmæssigt at samle 7. klasserne på et tidspunkt, hvor de begynder med nye fag som tysk, fysik og kemi. Han tilføjer, at man eksempelvis i Saltum har gode erfaringer med at samle eleverne fra flere skoler. Med den nuværende struktur kan man komme i en situation, hvor der er for få elever i Ingstrup til en 7. klasse, hvorefter eleverne flyttes til Saltum. Men samtidig kan der oprettes en klasse med få elever i V. Hjermitslev. Det vil være mere hensigtsmæssigt at samle alle eleverne ét sted, så alle elever er med fra start, mener Henrik C. Pedersen. Han mener, at 10. klassetilbuddet skal have større volumen og markedsføres bedre, så flere elever får lyst til at gå i 10. klasse i kommunen. Henrik C. Pedersen forestiller sig blandt andet, at et øget samarbejde med erhvervslivet kan være en fordel for eleverne.