Fiskefarm i Hirtshals

Udtalelse fra Nordsøen Forskerpark i debat om "Fiskefarm" Omkring rollerne

I den artikel som NORDJYSKE bragte omkring fiskefarmen i Hirtshals, søndag 25. januar, får læseren (måske) det indtryk, at det er Nordsøen Forskerpark, der står bag den VVM redegørelse, som nu er i offentlig høring omkring fiskefarmen i Hirtshals. Det er naturligvis ikke tilfældet. Nordsøen Forskerpark har indsendt en ansøgning om et konkret anlæg. På baggrund af vores ansøgning besluttede kommunen, at de ville udarbejde en VVM redegørelse, hvor de, i henhold til de danske miljøbeskyttelsesregler, ville undersøge anlæggets påvirkning af miljøet. Det er således myndigheden Hjørring kommune, som har udarbejdet VVM redegørelsen. Som rådgiver har kommunen brugt en gruppe eksperter fra COWI, der har forestået selve analysen. Nordsøen Forskerpark har betalt for udarbejdelsen af VVM redegørelse, fordi det er os som virksomhed, der har ansøgt om det konkrete anlæg. Sådan er reglerne. I analyseforløbet har Nordsøen Forskerpark, som ansøger, haft en god dialog med både kommunen og dens rådgiver. Som tidligere udtalt har Nordsøen Forskerpark en stor interesse i at anlægget ikke forårsager iltsvind, tilslamning af stenrevet Knudegrund, fiskedød, m.m. Det vil være en katastrofe. Størstedelen af dialogen i VVM arbejdet har da også handlet om, hvordan vi finder en bæredygtig balance mellem et ønske om en stor fiskeproduktion og hensynet til miljøet. Da projektet startede for godt tre år siden, var ambitionen at producere op til 7000 tons fisk. Siden da har eksperternes analyser vist at denne ambition skal halveres til 3200 tons, hvis vi skal være helt sikre på at der ikke vil opstå overskridelser af diverse grænseværdier som sigtbarhed, algeproduktion, m.v. i havet uden for Hirtshals. Med en produktion på 3200 tons om året viser omfattende modelberegninger at selv i de meget sjældne "worst case" tilfælde, hvor vind og strøm går i nul flere dage i træk, vil udledningerne overholde alle grænseværdier. Hjørring kommune og dens rådgiver har i processen anbefalet os at vi nedjusterer vores ansøgning til 3200 tons fisk, hvilket Nordsøen Forskerpark naturligvis har gjort. Som ansøger har vi fuld tillid til at den omfattende VVM redegørelse som Hjørring kommune har udarbejdet, indeholder valide vurderinger af vores anlægs påvirkning af miljøet - herunder havet omkring Hirtshals. Lad os få en saglig debat I artiklen i NORDJYSKE 25. januar 2009 efterlyser DN en debat om projektet, hvilket vi kun kan bifalde. DN forudser alverdens ulykker, som fiskefarmen vil forårsage. De typer af ulykker, som DN forudser, har som nævnt haft stor opmærksomhed i hele VVM forløbet. I VVM redegørelsen forsikrer Hjørring kommune og dens rådgiver os om at disse ulykker ikke vil indtræde som følge af vores projekt. VVM redegørelsen beskriver alt sammen sagligt, redeligt og ganske omfattende. Hvis vi skal have en saglig debat om dette projekt, må vi som minimum forlange at DN og andre debattører, beskriver hvorfor Hjørring kommune og dens rådgiver tager fejl. VVM redegørelsen konkluderer at Knudegrund ikke blive tilslammet, at der ikke vil opstå fiskedød, at strandene ikke vil blive ødelagt, m.v. Vi har endnu ikke set eller hørt ét eneste argument for at redegørelsen på disse vitale punkter skulle tage fejl. Det eneste vi har hørt er "argumenter" om at anlægget forurener meget mere end Hirtshals Rensningsanlæg og lige så meget som 38.000 svin. Jamen, det var ikke dét som var spørgsmålet og dermed heller ikke svaret. Spørgsmålet var hvilken påvirkning anlægget vil have på miljøet. Det spørgsmål svarer VVM redegørelsen på. Har man saglige argumenter imod de konklusioner og forudsætninger som ligger til grund for VVM redegørelsen konklusioner, så lad os endelig høre dem i debatten. De klageinstanser som DN vil bringe i spil, vil forhåbentlig efterlyse tilsvarende typer af argumenter.