Fiskeripolitik

Fiskeriet går glip af de gode tider

De gode tider i samfundet går uden om fiskeriet. 2007 bliver tværtimod et dårligt år for de danske fiskere.

2007 bli­ver hårdt for de dan­ske fis­ke­re, men på sigt kan øko­no­mi­en bli­ve me­get bed­re - for me­get fær­re. Foto: Scan­pix

2007 bli­ver hårdt for de dan­ske fis­ke­re, men på sigt kan øko­no­mi­en bli­ve me­get bed­re - for me­get fær­re. Foto: Scan­pix

Flådens indtægt falder samlet med 75 mio. kr. - svarende til 4,6 pct. Det vurderer Fødevareøkonomisk Institut i sin nye prognose for fiskeriets indtjening. Det forventede tab i indtægter skyldes især, at torskekvoterne i samtlige danske farvande er skåret ned med næsten 10 pct., mens sildekvoterne reduceres med hele 20 pct. Og det kan komme til at se endnu værre ud. Hvis den dalende torskebestand i Nordsøen resulterer i et stop for torskefiskeri her, vil det koste yderligere 73 mio. kr. viser rapporten. Men på længere sigt kan økonomien blive meget bedre, fremgår det. Den ny forvaltningsmodel med kvoterne fordelt ud på det enkelte fartøj, fartøjskvoteandele (FKA), vil på længere sigt føre til stigende indtjening og betydelig nedgang i antal fartøjer. Det samlede bruttooverskud kan stige til over det dobbelte, 1470 mio. kr., og antal fartøjer ventes halveret, konkluderer analysen. Det er især de små fartøjer, der vil forsvinde. De har gennemgående den dårligste økonomi. Ifølge den økonomiske teori vil forvaltning af fiskeressourcerne med FKA føre til betydelige økonomiske gevinster for samfundet, skriver forskerne Thomas Thøgersen og Hans Frost. Gevinsten vil opstå, da systemet tilskynder til at minimere omkostningerne ved, at urentable fartøjer tages ud af fiskeriet, mens rentable fartøjer overtager deres kvoter. Erfaringerne fra det tilsvarende forvaltningssystem, baseret på individuelle, omsættelige kvoter (IOK), indført i silde- og makrelfiskeriet (den pelagiske flåde) i 2003 understøtter teorien. Antallet af kvotehavere for sild og antallet af fartøjer er faldet fra knap 100 ved ordningens indførelse 1. januar 2003 til det halve i 2006. Så hurtigt behøver det ikke gå, viser erfaringer fra blandt andet Holland, men vurderingerne i Fødevareøkonomisk Institut ligner de forventninger, som NORDJYSKE kort før årsskiftet mødte i de nordjyske fiskerihavne om en halvering eller mere af flåden. egon.kjoeller@nordjyske.dk