Fiskerne opgiver forsøg i Kattegat

Data for bestandene søges forbedret, selv om stort forsøg droppes

Kattegatforsøget er drop­pet, men et min­dre pro­jekt kører videre.AR­KIV­FO­TO: KIM DAHL HANSEN

Kattegatforsøget er drop­pet, men et min­dre pro­jekt kører videre.AR­KIV­FO­TO: KIM DAHL HANSEN

STRANDBY:Danmarks Fiskeriforening har mistet tålmodigheden med EU-Kommissionen i sagen om et forsøgsfiskeri i Kattegat, og foreningen og Fødevareministeriet foreslår nu EUs rådgivningsorgan for Nordsøen, som også omfatter Kattegat, at man ikke arbejder videre på at gennemføre forsøget. Forsøget skulle give væsentlig bedre oplysninger om bestanden af de forskellige arter, og specielt torsk, i Skagerrak og Kattegat, end man nu har. Formanden for Nordsø-RAC¿ens arbejdsgruppe vedrørende Skagerrak og Kattegat, formanden for Strandby Fiskeriforening, Svend Erik Andersen, siger, at baggrunden for at droppe Kattegat-forsøget er, at der nu for tredje år ikke er udsigt til, at der kan blive så meget klarhed over retningslinjerne for et forsøg, at forsøget kan omfatte alle arter og komme i gang fra et årsskifte. - Vi kan ikke blive ved med at forhandle med EU-Kommissionen frem mod et forsøg for så, når vi kommer til september eller oktober, at måtte konstatere, at det heller ikke bliver til noget denne gang. - Så det egentlige Kattegatforsøg må vi sige er droppet. - Men vi vil forsøge at holde fast i de gode ting, der skulle have været i forsøget, nemlig at få væsentlig bedre data for fiskebestandene, og derfor er der enighed om at der skal etableres et andet og væsentlig mindre projekt, som kan give reelle oplysninger om fiskebestandene, sige Svend Erik Andersen. - Vi forestiller os et forsøgsfiskeri i stil med det REX-projektet, som netop nu gennemføres i Nordsøen. REX-projektet skal mere korrekte data om torskebestanden i Nordsøen, end biologerne hidtil har haft, og i Kattegat er det også torsk, der er størst interesse omkring. - Jeg kan forestille mig, at det bliver tale om et projekt, som gennemføres i et tæt samarbejde mellem fiskere og biologer. Ved at lade et mindre antal fartøjer fiske frit på den måde, at de skal bringe alt, hvad de fanger, i land, vil vi kunne få mere retvisende oplysninger om fiskebestandene. Ved et begrænset projekt bliver oplysningerne ikke umiddelbart så fyldestgørende, som de ville blive ved et egentligt Kattegatforsøg, men et mindre projekt vil under alle omstændigheder give et væsentligt bedre datagrundlag for den biologiske rådgivning, end vi har i dag, siger Svend Erik Andersen. Svend Erik Andersen mener, at et sådant begrænset projekt kan etableres i et samarbejde mellem danske og svenske fiskere og mellem de to landes fiskeriundersøgelsesinstitutioner. - EU har afsat midler til bearbejdning af resultaterne af forsøgsfiskeri, og jeg mener, at en del af disse penge bør bruges til bearbejdning af resultaterne fra et forsøgsfiskeri i et eller andet omfang i Kattegat, og Danmarks Fiskeriundersøgelser, DFU, har hidtil været meget interesseret i et indsatsforsøg i Kattegat, og det bør også være DFU som er med i et begrænset projekt, siger Svend Erik Andersen.

Breaking
Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag aften
Luk