Fjellerad

Fjel­le­rad hol­der sam­men

Der er man­ge til­bud til de 350 ind­byg­ge­re i Fjel­le­rad, der blandt andet går til fæl­les­spis­ning på syt­ten­de år

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fjellerad har også en skole til og med 7. klasse.

FJEL­LE­RAD:Fjel­le­rad er den yder­ste bas­tion i kom­mu­nens syd­øst­li­ge del mod Skørping. Men selvom landsbyen ligger 16 ki­lo­me­ter fra Aal­borgs puls, så er der ikke stil­stand, der præger Fjellerad. Et hur­tigt blik på op­slags­tav­lerne på by­plad­sen el­ler køb­man­den, for­tæl­ler om en ak­tiv by med over­skud. Fjel­le­rad kan blandt andet pra­le af en sko­le, en hal, en køb­mand, en bør­ne­ha­ve og me­get an­det. An­ne­li­se Laust­sen og Anne Ma­rie Mørch er i stav­gang på vej til køb­man­den. Sta­ve­ne bli­ver dog pla­ce­ret et styk­ke fra køb­man­den, så de har hæn­der­ne fri til at hand­le. By­ens køb­mandsbutik vil de nø­digt und­væ­re. - Den be­ty­der alt, si­ger An­ne­li­se Laust­sen. Uden køb­mand skul­le de to æld­re da­mer en tur til Vaarst el­ler Gi­strup for at hand­le. Men det er og­så en fast og hyg­ge­lig ru­ti­ne at kig­ge for­bi køb­man­den. - Det er vi nødt til, uan­set om vi be­hø­ver no­get, si­ger Anne Ma­rie Mørch. In­de hos køb­man­den, der snart bli­ver en del af Su­per­best-kæ­den, er køb­mand Git­te Ja­kob­sen godt til­freds med hand­len. - Det kan selv­føl­ge­lig al­tid bli­ve bed­re, men jo, jeg sy­nes, at de er fan­ta­sti­ske til at bak­ke op om bu­tik­ken, si­ger Git­te Ja­kob­sen, der står for den dag­lige drift. Ud­over dag­lig­va­rer har køb­man­den og­så tips, bagerudsalg, post­bu­tik og apo­teks­ud­salg. Tid­li­ge­re var der en brugs­for­en­ing, en Focus-butik men nu hedder butikken igen Byens Købmand. Men det er ik­ke kun hos køb­man­den, at de om­kring 350 ind­byg­ge­re mødes. På syt­ten­de år er der nem­lig fæl­les­spis­ning. Det fo­re­går i sko­lens sam­lings­sal. -Fæl­les­spis­nin­gen har be­ty­det me­get for by­en, alle ken­der hin­an­den, si­ger Han­ne Lene Ja­kob­sen, der er le­der af by­ens ju­ni­or- og ung­doms­klub. Lands­by­en har og­så vist, at de kan stå sam­men, da et hus på Fjel­le­rad By­ga­de, stod til at bli­ve over­ta­get af rock­er­ne. Bor­ger­ne stod klar til at kø­be hu­set. - Li­ge plud­se­lig stod der 150 men­ne­sker i gym­nas­tik­sa­len og skrev un­der, si­ger Han­ne Lene Ja­kob­sen, der til­fø­jer, at man er me­get oppe på mær­ker­ne med hensyn til, hvem der flyt­ter til by­en. Hver tors­dag i vin­ter­sæ­so­nen er der ak­ti­vi­te­ter på sam­lings­ste­det som whis­ky­af­ten, tapasaften med me­re. Der har og­så væ­ret af­holdt et stenhuggerkursus, hvil­ket har be­ty­det, at der er be­gyndt at duk­ke små sten­fi­gu­rer op rundt om­kring i ha­ver­ne. For­man­den for Fjellerad Sam­rå­d, Vi­vi­an Nøhr Thom­sen, der og­så er gift med by­ens smed, der er for­mand for bor­ger­for­en­in­gen, har en god for­kla­ring på de man­ge ak­ti­vi­te­ter i by­en. - Det er for­di, at der er et godt kol­lek­tiv og et stær­kt sam­men­hold. By­en har og­så op­le­vet, at fle­re bør­ne­fa­mi­li­er er be­gyndt at flyt­tet til by­en. Des­uden er der net­op ble­vet ud­styk­ket fem nye grun­de. Men Fjel­le­rad vil ger­ne ha­ve fle­re. - Ge­ne­relt sav­ner vi om­rå­der til bo­lig­ud­vik­ling, si­ger Han­ne Lene Ja­kob­sen.