Lokalpolitik

Fjordbadet genoplives

Byfornyelsesprogram indeholder 2,5 millioner kroner til fjordbad ved Munchs Eng

HADSUND:Ældre hadsundere vil huske, hvordan man kunne kaste sig i bølgen blå i fjordbadet ud for Munchs Eng, og som Hadsund Kommunes byfornyelsesprogram er strikket sammen, synes fjordbadet på vej til at blive genoplivet. Det oprindelige fjordbad blev lukket for mange år siden, fordi udledninger fra det nærliggende slagteri gjorde badning uhygiejnisk, men man kan stadig se de gamle betonkonstruktioner tæt ved fiskerihavnen, og en kørevej ved fjorden hidrører også fra dengang. - Det siger jo noget om udviklingen, at man dengang valgte at lukke fjordbadet af hensyn til slagteriet, bemærker forvaltningschef i teknik og miljø, Per Alstrup. Siden er slagteriet blevet stuerent, og der er således ingen miljømæssige problemer med at bade i fjorden. Anderledes forholder det sig med sikkerheden. - Fjordbunden falder næsten lodret ved sejlrenden, der går meget tæt på land. Desuden er strømmen temmelig voldsom. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nødvendigt at lave en afgrænsning, så man kan bade udefra og ind mod land, forklarer Per Alstrup. På land forestiller man sig, at der blandt andet etableres aktivitets- og legeplads, omklædningsrum og et serveringssted. Badet tænkes placeret midt for Munchs Eng, altså lidt mere vestligt end det oprindelige fjordbad. Plads til borgerne Ideen var tidligt oppe at vende i den arbejdsgruppe, der på rådhuset arbejder med byfornyelsen, så man tøvede ikke ret længe, da ideen siden blev luftet af flere borgere. Dermed imødekommer man til en vis grad den skepsis, der fra borgerne blev udtrykt over for byfornyelsen på et borgermøde i oktober sidste år. Kritikere mente dels, at en for lille del af de 10 millioner kroner, kommunen vil bruge over de næste fem år, var afsat til private initiativer, dels at der var for kort tid for borgerne til at sætte deres fingeraftryk på udviklingen. Men som badeanstalten antyder, er der altså blevet plads til borgernes input. Og også på anden vis har man lyttet til røsterne fra borgerne. Blandt andet indgår der i programmet en kampagne for oprydning i Hadsund by, sådan som Knud Erik Westergaard har gjort sig til talsmand for. Borgmester Karl Christensen understreger, at dialogen er en forudsætning for byfornyelsens gennemførelse. - Uden borgernes positive engagement ville vi ikke kunne bære noget som helst byfornyelse igennem. Derfor lægger vi stor vægt på fortsat at inddrage borgerne i det videre arbejde, siger han. Blå Bølge Programmet rummer 12 punkter, som tilsammen lægger beslag på de 10 mio. kr. Heraf bidrager kommunen med 6,83 mio., mens resten udgøres af et statstilskud på 3,17 mio. Kommunen forsøgte at rejse yderligere penge ved at deltage i en konkurrence foranstaltet af fonden Realdania. Fonden er etableret af Kreditforeningen Danmark og har til formål "at støtte almennyttige og almenvelgørende formål bredt fordelt i Danmark, primært inden for det byggede miljø". Men Hadsunds konkurrenceprojekt "Den Blå Bølge" viste sig at være lidt af en strandvasker og fik ingen støtte. Projektet fik dog ifølge Karl Christensen megen ros. - Men vi havde hellere set nogle penge end ros, bemærker han. Programmet, som byrådet ventes at godkende på torsdag, og som siden skal godkendes i Erhvervs- og Boligministeriet, består af følgende punkter: Planlægning og borgerinddragelse: 800.000 kr. Kulturhus: 3.250.000 kr. Ungdomsarbejdet: 125.000 kr. (Formålet er at bane vejen for, at de unge kan få deres eget ungdomslokale/café i kulturhuset). Sund By-projekter: 125.000 kr. (Fælleskøkken samt motionsfaciliteter i kulturhuset). Trafikomlægning til den nye skole: 2.000.000 kr. Masterplan, havneområdet: 500.000 kr. Boligsociale projekter: 50.000 kr. (Til analyse, der udarbejdes i samarbejde med studerende ved Aalborg Universitet). Munchs Eng og fjordbad: 2.500.000. Hadsund Skaterplads: 50.000 kr. Fællesantenneselskab: 50.000 kr. (Til analyse af økonomi, behov og jura). Bankpladsen: 350.000 kr. (Omdannelse af p-pladsen til grønt område). Kampagnedage: 50.000 kr. Flygel: 25.000 kr. (Til kulturhuset) Tallene er rundt budgetteret af Bjørk Trøst Bigum fra Håndværkets Byfornyelsesselskab, der er kommunens samarbejdspartner om projekterne, og de skal ifølge Karl Christensen tages med et lille forbehold. - Men tingene er beskrevet, og hvis forudsætningerne i øvrigt holder, så kan vi formentlig det hele, siger han.