Fjorde får ens miljøregler

Det bliver sværere for landbrug at få lov at udvide i Limfjordens opland. Tæt opgør i amtsrådssalen om stramme miljøkrav

NORDJYLLAND:Landbrug i Limfjordens opland må indstille sig på, at det bliver sværere at få lov til at udvide. I flere tilfælde end nu udløser ønsket om udvidelse i fremtiden et krav om, at der skal laves en særlig miljøredegørelse, og oftere end nu vil politikerne forlange at få forelagt udvidelsesplanerne. I amtsrådet tegner der sig et spinkelt flertal for stramningerne, som i amtets udvalg for teknik og miljø blev godkendt med stemmerne fem-fire. For de øgede krav stemte Socialdemokratene og SF-eren Thomas Krog, mens de fire Venstre-medlemmer gik imod. Godkender amtsrådet indstillingen fra udvalget for teknik og miljø betyder det, at der kommer ens miljøregler for Limfjorden og Mariager Fjord. I vinter strammede amtsrådet linjen ved Mariager Fjord således:

  • Forvaltningen kan beslutte, at der for udvidelser på over 70 dyreenheder skal laves en VVM-redegørelse
  • Sager på mellem 50 og 70 dyreenheder skal forelægges for udvalget.
  • For udvidelser under 50 dyreenheder kan forvaltningen afgøre, at der ikke er behov for en sådkaldt VVM-screening. De regler kommer nu også til at gælde for Limfjorden. Her har det hidtil været sådan, at en udvidelse skulle være på over 100 dyreenheder, før den skulle forelægges for udvalget for teknik og miljø. V: De to fjorde er vidt forskellige - Mariager Fjord og Limfjorden er meget forskellige. Derfor mener jeg, at de skal vurderes forskelligt.Til efteråret, når der bliver lavet en handlingsplan for Limfjorden, mener jeg, at vi har et bedre grundlagt for at vurdere, hvor retningslinjerne bør være, siger formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V). Det var socialdemokraten Poul Erik Andreasen, der havde bedt om at få retningslinjerne for vurderingen af udvidelser i oplande til Mariager Fjord og Limfjorden taget op. Hans mål har været at få skabt ensartede regler for de to fjorde. SF: Glædeligt med ens retningslinjer - Det er utroligt glædeligt, at der i udvalget er et flertal for at skabe samme retningslinjer for de to fjorde, siger SF-eren Thomas Krog. Det er kun få måneder siden, at et flertal i amtsrådet besluttede, at mens der skulle ske en stramning for Mariager Fjord, så skulle en udvidelse i oplandet til Limfjorden stadig være på over 100 dyreenheder, før udvalget for teknik og miljø skulle have sagen til vurdering. - Jeg kan sådan set godt forstå, at mindretallet henviser til, at det kun er kort tid siden, at amtsrådet traf en anden beslutning. Men det vi nu lægger op til er, at bringe amtets regler i overensstemmelse med Naturklagenævnets praksis, siger Thomas Krog. Han henviser her til, at Naturklagenævnet har ændret amters beslutninger om, at der i en række konkrete sager ikke var VVM-pligt. Samtidig nævner Thomas Krog, at VVM-pligten er det værktøj, som miljøministeren har peget på, at amterne kan bruge i bestræbelserne på at beskytte naturen.