Fjordens Røst: Klart ja til højere skat

Læs alle kommentarer her

Læserpanelet Fjordens Røst har i øjeblikket 132 medlemmer. 90 af dem deltog i skatte-afstemningen. 57 stemte ja, 30 nej og 3 ved ikke.

Læserpanelet Fjordens Røst har i øjeblikket 132 medlemmer. 90 af dem deltog i skatte-afstemningen. 57 stemte ja, 30 nej og 3 ved ikke.

Borgmester H.C. Maarup har tilsyneladende det store flertal af borgere med sig, hvis han som annonceret i avisen stiller forslag i byrådet om en skattestigning næste år i Mariagerfjord Kommune. Det viser en afstemning, NORDJYSKE Medier har foretaget blandt de 132, der indtil nu er tilmeldt panelet Fjordens Røst. 90 deltog i afstemningen, og af dem voterede 66 procent til fordel for en skattestigning. Til gengæld stemte 33 procent nej. Tre procent af de adspurgte klikkede i feltet ved ikke. Varslet om en mulig skattestigning blev givet, da borgmesteren forleden redegjorde for fjordkommunens aktuelle økonomiske situation. Han lagde sig ikke fast på en procentsats, men han lod forstå, at pengene bl.a. kunne bruges til udvikling af fjordkommunen, eksempelvis med flere idrætsanlæg. - Jeg tror, borgerne er trætte af hele tiden at høre om besparelser og nedskæringer, sagde han. Vurderet ud fra de kommentarer, nogle af paneldeltagerne har knyttet til afstemningen, er det dog ikke så meget mursten og nyanlæg, der i første række efterspørges. Fjordens Røst er ikke i tvivl om, at provenuet fra en skattestigning skal spenderes på helt andre fokusområder - ældreomsorg og børnepasning. Blandt de paneldeltagere, der har benyttet sig af muligheden for at knytte en kommentar til, er Venstres byrådsmedlem Søren Schnack, Mariager. Det er interessant, fordi, at han rent faktisk anbefaler en skattestigning. - Jeg tror på, at hvis vi i kommunen leverer en god service, er der også forståelse for, at det koster nogen penge. Vi skal have Mariagerfjord Kommune skudt ordentligt af sted. Vi skal ikke skære mere på de ydelser, vi leverer. De skal meget gerne opgraderes, skriver Søren Schnack. Med hans tilkendegivelser vil borgmester H.C. Maarup næppe få problemer med at få et stort flertal bag sig til et forslag om en skattestigning. Han har formentlig opbakning af hele sin gruppe på 13 medlemmer. Dertil kommer så, at også 1-mands partierne i skikkelse af Rigmor Sandborg (R), Karen Touborg (SF) og Erik Kirkegaard Mikkelsen (K) ikke har været afvisende for at sætte skatten op. Med Søren Schnacks tilkendegivelse tegner der sig derfor et politisk flertal på mindst 17 blandt de 29 medlemmer i byrådet. Ja kommentarer
 • Thorkild Løkke, Hadsund: Der er rigtig mange ting i vores nye kommune der kan gøres bedre, og hvis vi vil have det er vi nødt til at hæve skatten. Det er dog vigtigt, at politikerne begrunder beslutningen meget konkret, så borgerne kan se hvad pengene skal bruges til. Der er flere vigtige ting der presser sig på f.eks.: Bedre løn- og arbejdsvilkår for dem der passer vores børn og ældre, forbedringer af infrastrukturen, så den passer bedre til den nye kommune, etablering af flere cykelstier og forbedring af trafiksikkerheden for ”bløde” trafikanter og skolebørn,og fortsatte forbedringer af skolerne og kvalitetssikring af undervisningen også selv om det betyder lukning af flere skoler.
 • Søren Schnack, Havndal: Jeg tror på, at hvis vi i kommunen leverer en god service er der også forståelse for at det koster nogen penge. Vi skal have Mariagerfjord Kommune skudt ordentlig afsted. Vi skal ikke skære mere på de ydelser vi leverer. De skal meget gerne opgraderes.
 • Sven Gundel, Fladbjerg: Øgede skatteindtægter kunne passende bruges til at lønne kommunens ansatte - især dem i plejesektoren - ordentligt!
 • Lene Thomsen, Hadsund: Skattestoppets grønthøster metode, som betyder, at man hvert år bl.a. skal effektivisere og spare sig ud af de løn/prisstigner, der kommer, har efterhånden udhulet kommunernes økonomi så meget, at man ikke kan sikre borgerne et ordentligt serviceniveau - derfor må tiden være inde til at regulere på skatten.Vi har trods alt forventning om en vis kvalitet i den opgaveløsning, som Kommunen påtager sig.
 • Robin Johansen, Hobro: Når regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti ikke vil give kommunerne de nødvendige økonomiske rammer til at udføre den massive mængde af opgaver kommunerne har fået efter nedlæggelsen af amterne, er det nogle steder en nødvendighed at hæve skatten. Desværre. Som medlem af Radikal Ungdom ser jeg meget gerne en skattereform på national niveaue, og helst ingen skattestigninger i kommunerne, men med den nuværende regering er det tilsyneladende en nødvendighed at lade skatten stige for at få enderne til at nå sammen. Ellers må vi finde os i færre pædagoger i børnehaverne, dårligere vilkår for de ældre og ringere undervisningsmiljø for eleverne i folkeskolerne. Der er i forvejen ikke noget at råve hurra for på disse områder, men en vis standard er vel at forlange? Og så må vi vælge en ny regering efter næste valg, som ønsker at gennemføre en ansvarlig og fornuftig skattereform, og som ønsker at behandle kommunerne med respekt.
 • Rita Moore, Hadsund: Hvis byrådet skal undgå at skære på vitale service områder kan det blive nødvendigt at sætte skatten op. En halv procent tror jeg borgerne vil betale for at undgå besparelser på i forvejen trængte budgetter i institutionerne i kommunen. Skattestoppet har varet for længe nu - det bliver umuligt at være lokalpolitiker med de vilkår kommunerne har fået.
 • Poul Bergmann, Hadsund: Nu arbejder jeg byrådsmæssigt med ældre-, handicap- og sundhedsområdet, og der tåler vi efter min mening ikke mere nedskæring. Jeg er sikker på, at alle vi, der er i beskæftigelse, gerne vil og sagtens kan afse en smule mere til skat - penge der ikke mindst kommer vore svageste medborgere til gavn - alle dem som især er afhængige af offentlig service. Jeg er overbevist om, at danskerne gerne betaler lidt ekstra for at bevare nogle fornuftige offentlige serviceordninger. Men lad os nu se, OM der kan findes besparelser eller rimelige omlægninger. Dog har jeg efterhånden vanskeligt ved at bevare optimismen.
 • Mogens Hedegaard, Valsgård: Mariagerfjord Kommune har pr. 1. januar 2007 bl.a. overtaget ansvaret for et nyt stort forvaltningsområde, natur og miljø. Men pengene og personalet er ikke i fuldt omfang fulgt med fra amterne og Staten. Hvis de forholdsvis mange og store naturområder skal passe og plejes, som forudsætning for Kommunens fremtid som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde, er der brug for flere penge og mere personale!
 • Mette Pedersen, Valsgård: Ja, især hvis pengene kommer børnehave/dagplejer-området til gode, da de er meget pressede.
 • Marianne Folkersen, Hadsund: Jeg svarer ubetinget ja for at kunne opretholde - måske udvide - det nuværende serviceniveau i MFK. De nedskæringer, der rumles med, kunne undgås, hvis man måtte lade skatten stige som beskrevet i eksemplet.
 • Lone Haslund, Mariager: Kun ja, hvis de ekstra penge går til social og sundheds forbedringer
 • Lise Andersen, Hadsund: Jeg synes, at det er vigtigt, at der bruges flere penge på kulturtilbud til såvel børn som voksne. Det vil kommunen ikke kunne imødekomme ved en uændret skatteprocent med de mange ekstraudgifter, som kommunesammenlægingen giver - ja, de kan jo ikke engang bevare staus quo! Det er helt uforståeligt, at regeringen ikke har afsat flere midler til de udgifter, der følger af strukturreformen. Selv ville jeg ikke have noget imod at betale mere i skat for at bevare et rimeligt kommunalt serviceniveau.
 • Lauge Prip, Mariager: De ekstra penge bør bruges til at forbedre forholdene for de svage ældre. Prisen på den daglige leverede mad skal sænkes og der skal flere haænder i hjemmeplejen.
 • Karl Christensen, Hadsund: Der en forudsætning, at alle sten er vendt forinden. En skattestigning må ikke være ”blot fordi det er den nemmeste løsning”. De 3 kerneområder, jeg ønsker friholdt er, skoler (ikke antal, men kvalitet) børnepasning og ældreområdet. Byrådet bliver nød til at se på den samlede skolestruktur. Der er negativ sprængstof i skolened-/sammenlægninger, men det bliver nødvendigt.
 • Kaj Anders Jensen, Mariager: Vil du betale mere i skat ? I betragtning af alle de opgaver den nye kommune har, finder jeg det akceptabelt, at der kommer en lettere skattestigning.
 • Jørgen Andersen, Assens: Ja, det er desværre nødvendigt, hvis kommunen skal kunne opretholde et acceptabelt sevice niveau. For det ser jo ud til at finansministeren vil have et bugnende overskud i statskassens, end at bruge penge på de svageste i samfundet, f.eks ældre området.
 • John Simonsen, Hobro: Ja hvis pengene bliver brugt til at forbedre vores børns dårlige forhold i skoler og institutioner og ikke til kulturelle monumenter
 • Jens Lykke, Sdr.Onsild: De fleste borgere ønsker at fastholde eller forbedre kommunens servicetilbud. 50 mill i ekstra skatteindtægt i Mariagerfjord vil være en vej til at kunne realisere en bedre folkeskole, et bedre fritidstilbud og sikkerhed for at ældreplejen har gode vilkår. Regeringen trænger til at få et klart signal om at skattelettelser ikke er den eneste vej i velfærdssamfundet.
 • Jens Cæsar Jensen, Veddum: Pengene skal gå til fælles goder af social art og som skaber følelse af fællesskab i vores nye kommune. her tænker jeg på kultur, uddannelse, ældrepleje, bedre mulighed for børn og unge med forskellige handicap.
 • Leo Kristoffersen, Mariager: Jeg vil ikke have noget imod at skatten hæves begrænset såfremt pengene bliver brugt fornuftigt, og til de steder der virkelig trænger. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev brugt flere penge på renovering/vedligeholdelse af kommunens landsbyer, men ældreplejen og skolevæsenet burde også tilgodeses af de ekstra kroner.
 • Søren Kristiansen, Hadsund: Ja hvis pengene bliver øremærket, og brugt fornuftigt til forbedring af vor ældrepleje
 • Holger Graversen, Hadsund: der er mange gode fælles opgaver at bruge flere penge på,-skoler, børnepasning (børnehaver mv.) og ældreomsorg urimeligt at disse opgaver lider under, at kommunesammenlægningen kostede o. 100 mio kr i vores nye kommune -dette burde have været betalt fuldt ud af staten!
 • Helle Larsen, Hadsund: Hvis det har et fornuftigt formål - f.eks. at bevare en kommune med et serviceniveau, som gør at folk flytter her til eller bliver boende.
 • Hans Ulrich Hansen, Hobro: Det vil være helt i orden at hæve kommuneskatten fremfor, i flere år i træk, at skære ned på det offentlige forbrug. Når det danske samfund er så rigt - og økonomien i vækst i disse år - bør der også være plads til en god offentlig service hvor der ikke konstant foretages nedskæringer og besparelser.
 • Gitte Østergaard, Handest: Pengene skal bruges til at forbedre forholdene for vores børn, og de ældre. Dvs. bedre normeringer i daginstitutionerne, skolerne og ældreplejen.
 • Finn Hviid Bredahl, Snæbum: Men de ekstra skattekroner skal øremærkes med større løn til medarbejderne i ældreplejen, bedre daginstitutioner og skoler og sidst men ikke mindst: Lad os få det kulturhus I Hobro som Mariagerfjordkommunen virkelig mangler.
 • Frederik Rix Jensen, Hadsund: Er det ikke rimeligt at vi alle giver et lille bidrag til at den nye kommune kommer godt fra starten? 25 millioner ville have meget at sige i forbindelse med at sparke et splinternyt kommuneprojekt i gang ;)
 • Else Lund Jakobsen: Hvis servicen bliver bedre for borgerne, må den godt stige, det vi har nu er for ringe, både for børn, unge og ældre.
 • Bonnie Rasmussen, Hobro: Jeg har ikke noget imod at skatten stiger. Det er vigtigt, at der er økonomi til at forbedre børnenes skolegang og ligeledes er det vigtigt, at vi kan tilbyde børnene en ordentlig pasningsmulighed efter skoletid. Aftalen om, at børnene skal gå i skole til kl. 14 hver dag er jeg bekymret for, da jeg mener, børn har brug for mere tid at lege i. Samtidig stiger forældrebetaling til klub og sfo, hvilket kan få konsekvenser for tilbuddene. Der bør også tildeles mere økonomi til sport - specielt for børn og unge. Måske kan der oprettes nogle voksenstyrede sports tilbud om eftermiddagen, hvor børn og unge kan afprøve forskellige sportsgrene rundt omkring i byen - og gerne uden det koster en formue. Der skal være mulighed for at alle børn og unge kan deltage - uanset forældrenes indkomst.
 • Birgit Søndergaard: Det vil da udfylde et hul her og nu at hæve skatten, men på sigt vil mange lovbundne sociale udgifter ikke kunne styres.Her må regeringen sætte ind med ændringer ud fra princippet ”de største skuldre, skal bære de tungeste byrder” - hvilket først kan ske når en anden kommer til roret
 • Anni Andersen, Assens: hvis pengene bruges til ældre og børn er det ok. f.eks nedbringelse af madpriserne for pensionister.
 • Peer G Jensen Mariager: Ja det vil være i orden, jeg er imod besparelserne.

  NEJ kommentarer

 • Carsten Brandt Andersen, Hobro: Betale mere i skat? NEJ tak. Jeg har godt set, at borgmester HC Maarup ønsker en skattestigning på 0,5 % til næste år. Jeg synes, det er at vælge den lette løsning på den nuværende økonomiske situation i Mariagerfjord Kommune. Det svarer vel lidt til, at alle forretningerne i Hobro sætter priserne op på alle varerne - det giver sjældent flere kunder. Det samme gælder alt andet lige også for antallet af tilflyttere til Mariagerfjord Kommune, hvis skatten bliver sat op, og så er der vel ingen ide med at vil være bosætningskommune.
 • Aase Overgaard Jensen, Hobro: Løsninger på problemer er ikke altid flere penge, men måske en anderledes/kreativ indgangsvinkel til tingene. Lige nu er der mange kommuner der ikke kan finde deres egne ben p.g.a sammenlægningen, det er forståeligt nok og mange går og leder efter ”som vi plejer”. Det er måske slet ikke meningen, at alting skal være ”som vi plejer”. Meningen er måske, at vi skal til at agere på en anden måde i mange sammenhænge og tænke utraditionelle tanker f.eks: ”når kommunen ikke får flere penge i kassen, hvad kan den så gøre for at nå målet? Ja..måske IKKE at gøre ”som vi plejer”
 • Søren Greve, Hobro: Byrådet i Mariagerfjord må til at tænke kreativt. Se jer omkring, der findes massevis af eksempler på kommuner, der formår at minimere udgifterne i stedet for at sætte skatten op. En rigtig god kilde til dette er udlicitering, det bør man benytte meget mere end tilfældet er...
 • Tommy Sørensen, Arden: Politikerne må tage sig sammen og løfte det ansvar de har påtaget sig. Det er ikke morsomt at træffe upopulære beslutninger, men det er altså ansat til at drive kommunen så effektiv som muligt, og det er også med det nødvendige sammenlægninger af enhder med besparelser for øje. Det var jo derfor vi skulle hvae større kommuner.
 • Jess V.Laursen,Skelund: Skatten er det letteste at skrue op på - men i disse ”nye” tider bør alt kikkes efter i sømmen - måske kan der spares lidt hist og her og derefter lave en omfordeling - men der er vel ikke åbnet op for skattestigninger endnu -
 • Frans Julin, Hobro: Nej ud fra den betragtning at det nu nok er staten der bør betale for de ekstra omkostninger som kommunesammenlægningen har påført os og ja udfra den betragtning at der er mange steder der mangler økonomi til at gennemføre en rimelig udvikling i kommunen.
 • Erik Erland Nielsen, Hadsund: Et helt klart NEJ.....! Det er altid let, at hæve kommuneskatten for, at få enderne til at nå sammen, men, efter min opfattelse er der stadig mange steder- og områder i den offentlige sektor, hvor man kan spare- og IKKE mindst kan effektivisere.
 • Jørgen Kaare Jensen, Hadsund: Der så mange penge som aldrig før i det offentlige - en ordentlig gang effektivisering, og frigørelse fra kassetænkning, kunne frigøre mange ressourser.