Mariagerfjord

Fjordkig for­svin­der bid for bid

Grundejer be­skyl­der kom­mu­nen for falsk mar­keds­fø­ring af Hegedalsparken

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

For en stund kan man sta­dig se fjord­en gen­nem ki­len fra num­mer 16. Men når det ny hus byg­ges i knap syv me­ters høj­de, for­svin­der fjordblikket.

HO­BRO Per Nør­gaard fø­ler, at han ik­ke har få­et, hvad han har be­talt for. En byg­ge­grund i Hegedalsparken i Ho­bro til 436.000 kro­ner le­ver ik­ke op til for­vent­nin­ger­ne. Mildt sagt. - Det er man­ge pen­ge for en byg­ge­grund i Ho­bro, men vi køb­te, for­di vi kun­ne få ud­sigt over Ma­ria­ger Fjord. Den ud­sigt er kom­mu­nen godt på vej til at fjer­ne. Hvis vi ik­ke kan se fjord­en, men bare skal sid­de og kig­ge ind i en hus­mur, kun­ne vi li­ge så godt ha­ve købt en grund til 200.000 kro­ner i Ho­hø­je. El­ler én til 75.000 kro­ner i Vals­gaard, si­ger Per Nør­gaard. Han har hår­de ord tilovers for Ho­bro Kom­mu­nes hånd­te­ring af den at­trak­ti­ve ud­styk­ning Hegedalsparken på nord­si­den af Ma­ria­ger Fjord. - I mar­keds­fø­rin­gen af grun­de­ne blev ud­sig­ten og be­lig­gen­he­den prist til sky­er­ne. I lo­kal­pla­nen for om­rå­det står di­rek­te, at den er ud­for­met med ud­sigts­ki­ler, der i vidt om­fang sik­rer ud­sigt fra bo­li­ger­ne over fjord­land­ska­bet. Men i prak­sis er det jo ik­ke ble­vet så­dan, og der­for sy­nes jeg, der er ta­le om falsk mar­keds­fø­ring fra Ho­bro Kom­mu­nes si­de, kri­ti­se­rer Per Nør­gaard. Han ar­bej­der som råd­gi­ven­de in­ge­ni­ør in­den for in­dus­tri­en og bor i Hegedalsparken 16 sam­men med hus­tru­en Lot­te og de­res to små børn. De har få­et byg­get en pragt­fuld, ar­ki­tekt­teg­net vil­la i to plan med ter­ras­se over ga­ra­gen. Her­fra kan man skim­te både mør­ke­blåt vand og Ma­ria­ger Fjords tun­nel­dal langt ud mod Ma­ria­ger. Men ne­den for hans grund er sok­len støbt til en ny vil­la. Den byg­ges langt ud i den kile, som end­nu er den væ­sent­lig­ste åb­ning til fjord­en for fa­mi­li­en Nør­gaard. Byggelinjer, ik­ke fel­ter Hegedalsparken er teg­net og plan­lagt med disse ki­ler, der skul­le give ud­sigt – og­så for beboere, der ik­ke lig­ger i før­ste ræk­ke. For at hol­de dis­se ki­ler åbne, fast­læg­ger lo­kal­pla­nen nog­le byggelinjer, hvor på husene skal lig­ge. - Pro­ble­met er bare, at folk byg­ger de­res hu­se me­get lan­ge for at kom­me længst mu­ligt ud i ki­ler­ne, og så ta­ger de ud­sig­ten for dem bag ved. Det er ik­ke nok med byggelinjer. Kom­mu­nen bur­de ha­ve an­lagt nog­le byg­ge­fel­ter til at hol­de hu­se­ne væk fra de åbne ki­ler, me­ner Per Nør­gaard. Per Nør­gaard kla­ge­de til kom­mu­nen over byg­ge­ri­et, men tek­nisk ud­valg har af­vist hans pro­test. - Én ting er, at vi har be­talt en høj pris for en ud­sigts­grund. En an­den ting er, hvad bo­li­gen er værd, når vi skal sæl­ge. Vi be­ta­ler jo og­så ejen­doms­skat af den høje grund­pris, si­ger Per Nør­gaard. Hvad har du tænkt dig at gøre nu? - Hvad pokker kan jeg gøre?. Kommunen er måske ikke er juridisk bundet at det, den skriver i lokalplan og salgsmateriale. Men den er i hvert fald moralsk forpligtiget, mener Per Nørgaard. Gyllelugt Han vil nø­dig frem­stå som en ”brokrøv”. Men han gi­ver og­så Ho­bro Kom­mu­ne an­sva­ret for an­dre ef­ter hans me­ning kri­ti­sab­le for­hold. Han kan fra sit hus hø­re me­get støj fra in­dus­tri­kvar­te­ret. Der hæn­ger og­så af og til en fæl lugt fra virk­som­he­der i nær­he­den. - Der er vel at mær­ke ta­le om støj og lugt, der over­skri­der de til­lad­te græn­ser, på­pe­ger Per Nør­gaard, og hen­vi­ser til, at han som råd­gi­ven­de in­ge­ni­ør har for­stand på den slags ting. En­de­lig er der pro­ble­met på den græs­mark, som lig­ger i fa­mi­li­ens bag­ha­ve. Den til­hø­rer kom­mu­nen, men be­nyt­tes af Thorsgaards Ef­ter­sko­le til høslet. Mar­ken ftilføres gyl­le, og det lug­ter. - Men end­nu vær­re er det, at gyl­len lig­ger på mar­ken, så vo­res børn va­der rundt i det. Og det sker tre-fem gange om året. Man bur­de bru­ge kunst­gød­ning i ste­det for, si­ger Per Nør­gaard.