Fjordkommune, etagekunst og plejeboliger

NYTÅR:2004 har været præget af den nye kommunalreform, som træder i kraft 1. januar 2007. Et af de gennemgående temaer har været, hvilke kommuner, der skal lægges sammen. I en del kommuner har man valgt at holde folkeafstemning , fordi flere muligheder har været på tale og befolkningen har været delt i spørgsmålet. Det har ikke været tilfældet i Hobro. Fra starten har det været vort ønske at få én kommune omkring fjorden, hvori Arden, Hadsund, Hobro og Mariager skulle indgå, og lige før jul sendte de fire kommuner et fællesbrev til Indenrigsministeriet med forslag om sammenlægning af disse kommuner. I løbet af kort tid kender vi det nye kommunale danmarkskort, og straks derefter tages der fat på det store planlægningsarbejde, som skal gennemføres i kommunerne inden 1. januar 2007. Skatteprocenten Hobro har i mange år haft en af de laveste skatteprocenter i amtet. For at vi fortsat kan udvikle vor kommune, opretholde et acceptabelt serviceniveau og imødekomme nogle af de mange ønsker til nye investeringer, har det været nødvendigt med en skatteforhøjelse i 2005 på 0,8 procent. I budgetforliget, som hele byrådet står bag, er der planlagt en lang række investeringer, som dækker bredt. Der er bl.a. budgetteret med forbedring og nyanskaffelse af IT til skolerne, ligesom vedligeholdelse og istandsættelse af skoler og daginstitutioner vil fortsætte i det nye år. Der er afsat yderligere beløb til istandsættelse af gader, veje og fortove. Også til det nye idrætsråd er der afsat penge i 2005. Det kan også nævnes, at der er købt arealer i Hørby bl.a. med henblik på etablering af kultur- og idrætsfaciliteter ved Rosendalskolen og Rosendalhallen. Arbejdet med disse anlæg indledes i 2005. Der har været holdt licitation på opførelse af de nye plejeboliger ved Hobro Alderdomshjem i Fayesgade og ved Solgaven på Amerikavej. Disse to store anlægsopgaver starter også i 2005. På boligområdet har tendensen fra tidligere år holdt. Der er solgt et stort antal parcelhusgrunde, og mange nye boliger er opført eller er under opførelse. Især i Hørby-området, Hegedalsparken og Hohøje har der været stor byggeaktivitet. Også salg af kommunal erhvervsjord har været stabilt i forhold til foregående år, og flere nye virksomheder er opført i 2004, ligesom andre virksomheder har haft behov for at foretage udvidelser. Det er en udvikling, som vi i byrådet hilser meget velkommen og vil støtte op om. I det nye år vil vi også gå i gang med planlægningen omkring arealerne ved Hostrupkrogen, ligesom den fremtidige udnyttelse af den centralt beliggende grund mellem Rutebilstationen og Markedshallerne, som netop er ryddet, skal afklares. Det har været glædeligt at opleve den aktivitet, der foregår i landsbyerne og de initiativer, der tages fra lokalbefolkningen side for at sikre de mindre bysamfunds fortsatte eksistens og udvikling. En medvirkende årsag hertil er Landsbyrådets indsats og den lokale opbakning i øvrigt. Stolte over bryggeriet Et af de mange initiativer, som vi kan være stolte af og glæde os over, er den gennemgribende renovering og istandsættelse i Bies Bryggeri. Bryggeriets tidligere ishus, som ligger helt ned til Vester Fjord, er indrettet til musikøvelokale. I selve bryggeriet er indrettet Kunstetagerne, som i fire niveauer indeholder kunstudstillinger. Der er dog specielt en ting, som jeg er ked af ikke er lykkedes, nemlig at få givet det sidste startskud til etablering af golfbanen på arealerne i Hegedal ud mod Valsgård. Der er sagt og skrevet meget om fordele og ulemper ved at anlægge en golfbane der; men jeg er sikker på, at et sådant anlæg netop i dette område kunne blive et meget stort aktiv med en lang række positive følgevirkninger. Med håb om fortsat god udvikling for vort område ønsker jeg alle i Hobro Kommune et godt nytår.