Flagermus og ost i fredelig sameksistens

Flagermus har ikke noget imod ost. En rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at flagermusene i Daubjerg og Mønsted Kalkgruber vest for Viborg trives, selvom gruberne bruges som ostelager. På sigt kan der dog være grund til bekymring over, om bakteriebelægninger udløst af ostene kan påvirke flagermusene. Rapporten, der blev offentliggjort i går, har set på flagermusene fra 2002-2004, og det ser ud til, at flagermus og oste kan leve sammen i fredelig sameksistens. Faktisk er bestanden af en af Europas sjældne flagermusearter - damflagermus - øget markant i Mønsted Kalkmine. Biologerne skønner, at der i Mønsted Kalkgruber er mindst 10.000 flagermus af forskellige arter, mens Daubjerg Kalkgruber huser omkring 13.000. Begge kalkgruber har international betydning for flere arter af flagermus, som overvintrer i gruberne. - Vi er glade for at se, at flagermusene har det godt sammen med ostelageret. Dermed kan Daubjerg og Mønsted Kalkminer fortsat være med til at sikre nogle af vore mest spændende pattedyr, siger skovrider J.C. Briand Petersen fra Skov- og Naturstyrelsen ved Feldborg. Både Daubjerg og Mønsted Kalkgruber bliver udnyttet til oplagring af oste - grubeost - i et afgrænset område af gangsystemet. I Mønsted Kalkgruber, som har langt de største ostelagre, viser overvågningen, at den ammoniak, som osten afgiver, har betydet, at der er kommet bakteriebelægninger i kalkminen. Det har fået flagermusene til at ændre opholdssted, således at mange flagermus har forladt de cirka 750 meter gange, hvor der er belægning med bakterier. Umiddelbart er der ingen fare for, at flagermusene kommer til at mangle vinteropholdssteder i kalkgruben, som formentlig har over ti kilometer grubegange. Men biologerne advarer om, at hvis bakteriebelægningerne breder sig, så kan det på sigt påvirke flagermusene negativt. - For at sikre at bakteriebelægningerne i Mønsted Kalkminer ikke udvikler sig truende over en længere periode for flagermusene, vil vi nu overveje forskellige initiativer. Det vil ske i løbet af efteråret, hvor vi vil inddrage landets flagermuseksperter. Og så vil vi selvfølgelig fortsætte overvågningen, så vi kan se, hvordan bestandene udvikler sig, siger J.C. Briand Petersen til bladet Skov og Natur. 16 forskellige flagermusarter lever i Danmark, hvor alle flagermus er fredede. Der er udpeget seks habitatområder for at beskytte flagermusene. /ritzau/