Flere miljøkrav trods forbedring i Limfjorden

Limfjordens miljø er blevet bedre de seneste par år. Det er sket i nogen grad som følge af en udviklingen på landsplan, hvor især udledning af kvælstoffet i vandmiljøet er faldet. Landbruget, der er hovedkilden til kvælstofudledningen, skal dog ikke gøre sig forhåbninger om lettelser i miljøkravene. Tværtimod kommer der flere stramninger.

NordjyllandsAmt er nemlig langt fra at nå målsætningen for, hvor meget kvælstof der må udledes i Limfjorden. Landbruget kan se frem til ny begrænsninger og krav. Flere amtspolitikere lægger allerede op til stramninger, ligesom der kommer øgede krav fraFolketinget og EU. - Og det, jeg støder på, er vurderinger af, at der vil komme flere restriktioner, siger seniorkonsulent Gunni Ærtebjerg, Danmarks Miljøundersøgelser. Han peger på, at der i de kommende år skal gøres en indsats for at leve op til EU"s vandrammedirektiv. Med rensningsanlæg for spildevand har Nordjylland været et foregangsområde, og det giver nu resultater, idet udledningen af fosfor til fjorden nærmer sig målsætningen i vandmiljøplanen. Nu gælder diskusionen især kvælstofudledningen. - Der har på landsplan det seneste par år været et fald i kvælstoftilførslen til vandmiljøet. Det skyldes primært, at nedbørsmængden i 2003 og 2004 på landsplan lå henholdsvis noget under og omkring gennemsnittet. De to år viser, at der i år med normal nedbør er en faldende tendens i udledningen af kvælstof, men det er sandsynligvis ikke nok til at opfylde Limfjordsamternes målsætning eller EU"s vandrammedirektiv, siger Gunni Ærtebjerg.