Flere misforståelser om svineproduktion

LUGTGENER:NORDJYSKE Stiftstidendes omtaler 23.2., at Frank Hermansen ønsker at udvide og ændre sin svineproduktion tæt ved Høstermark Skov. Der har indsneget sig et par misforståelser. Det primære problem ved svineproduktion tæt ved Høstermark Skov er ammoniakfordampning fra stald og efterfølgende kvælstofdeposition i naturfølsomme områder. Netop derfor har Hermansen valgt at installere et såkaldt svovlsyreanlæg, udviklet af Starring Maskinfabrik i samarbejde med Jens Østergård fra Brønderslev. Det er veldokumenteret, at svovlsyreanlægget fjerner 80 pct. af ammoniakfordampningen fra stalden. Dermed bliver den samlede ammoniakfordampning efter udvidelse betydeligt mindre end fra den "gamle produktion". Hermed sikres, at Høstermark Skov bliver udsat for et betydeligt mindre ammoniaknedfald. I hvor høj grad anlægget reducerer lugten er der lidt tvivl om. Nogle forsøgsresultater viser en lugtforbedring på 50 pct., mens andre forsøg har vist, at lugten "kun" reduceres med omkring 20-30 pct., men det skulle, ud fra de anlæg der er i drift i dag, være veldokumenteret, at der sker en betydelig lugtreduktion. Udsagnet om at, "Det er ammoniak, der gør, at gylle lugter" er naturligvis ikke helt korrekt. Ammoniakfordampning kan være en medvirkende årsag til, at det lugter, men mange andre stoffer "bidrager" til lugten. Udover svovlsyreanlæg har Hermansen bestilt et AL-2 Separationsanlæg, designet til separation af gylle. Dette anlæg virker således, at man ved tilsætning af fældningsmiddel og polymer får udskilt en slamdel, der indeholder 99,5 pct. af fosforet og 20-50 pct. af kvælstoffet. Der arbejdes på at gøre det muligt at fælde en større del af kvælstoffet, så separationsanlægget vil kunne klassificeres som et højteknologisk anlæg. Opsætning af et separationsanlæg er et yderligere tiltag til at begrænse lugt og ammoniakfordampning ved udkørsel, men det primære problem bliver løst ved installering af et svovlsyreanlæg, der reducerer ammoniakfordampningen fra stalden med 80 pct., hvorved udledningen af ammoniak bliver mindre end i forhold til den nuværende driftsform.