Flere naturperler i spil til megamøller

Miljøministeriet havde kig på både Anholt og Nationalpark Thy

NATIONALPARK THY, eller nærmere bestemt tre klitplantager inden for nationalparkens område, har været i overvejelse til placering af det testcenter for store vindmøller, som efter planen nu skal anlægges i Østerild Klitplantage. Arkivfoto

NATIONALPARK THY, eller nærmere bestemt tre klitplantager inden for nationalparkens område, har været i overvejelse til placering af det testcenter for store vindmøller, som efter planen nu skal anlægges i Østerild Klitplantage. Arkivfoto

NORDJYLLAND:Inden Miljøministeriet lagde sig fast på at placere et nationalt testcenter for kæmpestore vindmøller i Østerild Klitplantage i Thy, havde man kig på en række andre lokaliteter, hvoraf flere er fredede, og nogle ligger inde i Nationalpark Thy. Det fremgår af et notat, som By- og Landskabsstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, lagde ud på sin hjemmeside i sidste uge. Flere borgere har bedt om at få aktindsigt i den screening, som ligger til grund for udvælgelsen af Østerild Klitplantage, men ifølge vicedirektør Sven Koefoed-Hansen, By- og Landskabsstyrelsen, er det et internt arbejdspapir, som ikke er omfattet af loven om offentlighed i forvaltningen. Derfor har styrelsen i stedet udarbejdet notatet. Det fastslår, at der er screenet for arealer på mindst 346 hektar med plads til cirka ti store vindmøller. Der er søgt i de dele af landet, hvor vindhastigheden er minimum 8 m/s. Man har også indlagt et afstandskrav på 1000 meter til nærmeste beboere. Endelig er man styret uden om områder, der er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområder. En liste med 17 områder På den baggrund er der udpeget 14 potentielle arealer. Desuden har Vindmølleindustrien ønsket, at tre områder skulle med i betragtning, nemlig Nørhede, Filsø og Kallesmærsk Hede. Blandt de 14 områder, som By- og Landskabsstyrelsen har udpeget, er tre områder, der ligger inden for Nationalpark Thy. Det drejer sig om områder ved Hvidbjerg, Torup/Nr. Vorupør samt Nystrup. Ørkenen på Anholt er også blevet bragt i spil som en mulig placering til det store testcenter. Læsø Klitplantage, Tranum Klitplantage og Skagen Klitplantage er andre potentielle placeringer, ifølge screeningen. Desuden nævnes en række klitplantager ned langs den jyske vestkyst. De 17 områder blev gennemgået af By- og Landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Risø/DTU og Vindmølleindustrien i fællesskab. Vindmølleindustrien kiggede specielt efter, om der var plads til ti vindmøller på en nord/sydgående række, og hvordan arealet vest for målingerne så ud. I den proces blev de fleste af områderne siet fra. Som regel med den begrundelse, at arealet ikke er egnet til opstilling af syv-ti vindmøller i nord/sydgående retning, eller også ligger det for tæt på havet. De tre områder i Nationalpark Thy blev sorteret fra med begrundelsen "En placering her findes at være i strid med formålet med nationalparken". Besværligt på øer Læsø Klitplantage og Ørkenen på Anholt blev begge droppet med følgende begrundelse: "Ligger på en ø - og deraf besværliggøres transporten til og fra testområdet, og det er uklart om havnefaciliteterne er store nok. Arealet er ikke egnet til opstilling af 7-10 vindmøller i nord/sydgående retning." Filsø ligger inden for et EF-fuglebeskyttelsesområde, og hvad Kallesmærsk Hede angår, mener Forsvarsministeriet ikke, at man kan undvære skydeterrænet. Det område ligger i øvrigt også inden for et EF-fuglebeskyttelsesområde. Nævner ikke fredninger At Anholt ikke bare er en ø, men en fredet ø, nævner By- og Landskabsstyrelsen ikke som et argument for at friholde Ørkenen for 250 meter høje vindmøller. - Anholt har været fredet i flere årtier. Kærgård Klitplantage er også fredet og hovedparten af området ved Hvidbjerg i Thy er fredet. Tilmed er der peget på flere placeringer i Nationalpark Thy - en nationalpark, som miljøministeren selv har været med til at udpege. Det er jo horribelt, siger Poul Hald-Mortensen, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening. - Det er områder, man traditionelt aldrig ville have bragt i spil. Det viser, hvor utroligt politisk styret, denne her proces har været, mener han. Ved hovedparten af de udpegede områder vil anlægget af et stort testcenter berøre statsejet fredskov. - Det er påfaldende, at de helt selektivt er gået efter statsejede skov- og naturarealer, mener Poul Hald-Mortensen. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra vicedirektør Sven Koefoed-Hansen, By- og Landskabsstyrelsen, eller fra miljøminister Troels Lund Poulsen.