Hals

Flere stadepladser

HALS:Tro]fa]ste kræm]mere og mar]keds]gæs]ter sat]te hi]nan]den stæv]ne ved det første af sæ]so]nens otte ons]dags]mar]ke]der i Hals. Plads]man]gel har i øv]rigt med]ført, at Hals Er]hvervs]for]en]ing i år har ind]lem]met Tor]ve]ga]de i han]dels]om]rå]det, der nu kan om]fat]te omkring 100 sta]de]plad]ser i alt. Ud over de ugent]li]ge mar]keds]da]ge står Er]hvervs]for]en]in]gen bag to af]tens]mar]ke]der hen]holds]vis 17. og 24. juli. Her]til kommer to hav]ne]mar]ke]der i af]ten]ti]mer]ne pro]gram]sat til 7. og 18. juli.