Lokalpolitik

Flere statslige penge på vej til kommunen

Knap en halv mio. kroner skal lune i kommunekassen

LØKKEN-VRÅ:Løkken-Vrå Kommune får ikke del i den ekstra pulje, som regeringen har afsat til landets fattigste kommuner. Til gengæld er der knap en halv mio. kroner ekstra at hente i udligninger på andre områder - penge, der ifølge borgmester Knud Rødbro skal i kommunekassen. Puljen til landets fattigste kommuner var i denne runde på 45 mio. kroner, og spørger man kommunaldirektør Søren Steensen, havde Løkken-Vrå Kommune egentlig ikke ventet at få del i pengene fra reservepuljen, idet kommunen allerede har fået stillet godt otte mio. kroner i udsigt som særligt vanskeligt stillet kommune. - Men der er to, andre småpuljer, vi kunne søge penge fra. Den ene handler om dækning af tab i forbindelse med takstforhøjelsen fra amtet i forbindelse med vidtgående handicap. Vi får 96.000 kroner fra denne pulje. Det er et ekstraordinært tilskud, vi får, fordi vi har haft en kraftig stigning i udgifterne til børn med vidtgående handicap, der skal have et tilbud fra amtet. Men beløbet dækker ikke de øgede udgifter til formålet, oplyser Søren Steensen. Den samlede pulje, der skulle fordeles til landets kommuner, var her på 12 mio. kroner. Løkken-Vrå Kommune har desuden fået 396.000 kroner i tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune ved løsning af boligsociale opgaver. - Det er specielt i forhold til at huse flygtninge. Puljen er på 42 mio. kroner. Kritierierne er, at 80 procent af puljen fordeles ud fra det samlede antal flygtninge, der er visiteret til boligplacering i kommunen, mens 20 procent af puljen fordeles ud fra nettotilflytning af borgere, der modtager en midlertidig indkomstoverførsel, forklarer Søren Steensen. Kommunaldirektøren oplyser, at Løkken-Vrå Kommune muligvis kan komme i betragtning til et øget bloktilskud i forbindelse med sygedagpengeområdet. Men dette forhold er endnu ikke afklaret. Regeningen og Kommunernes Landsforening er enige om, at regeringen skal søge at få bloktilskuddene forhøjet, fordi udgifterne til sygedagpengene er eksploderet i alle landets kommuner. - Bliver det til en lov, vil vi få mellem 300.000 og 400.000 kroner mere om året i bloktilskud, vurderer Søren Steensen og tilføjer, at økonomiudvalget er informeret om dette forhold. - Men vi ved endnu ikke noget konkret. Vi har fået oplyst i Kommunernes Landsforening, at vi ikke må indregne det i budgettet endnu, fordi det ikke er vedtaget som en lov, siger Søren Steensen. Men de 96.000 og de 396.000 kroner er sikre, og politikerne har nu mulighed for at bruge pengene til drift, anlæg eller til styrkelse af kassebeholdningen. Og borgmester Knud Rødbro slår fast, at pengene skal lægges i kommunekassen. - Pengen er jo givet til to specifikke formål. Fordi vi har haft store udgifter på vidtgående specialundervisning og endnu større udgifter til boligsociale formål - og det er specialt flygtningeområdet. - Der er jo en grund til, at vi får de godt otte mio. kroner fra staten - og nu yderligere 400.000 kroner. Forklaringen er, at vi har haft ekstraordinære udgifter. Derfor bliver vi tilkendt ekstra midler. Pengene skal fylde hullet op, der, hvor vi har taget dem - nemlig i kommunekassen. Knud Rødbro minder om, at kommunalbestyrelsen i 2001 passede særdeles godt på pengene. - Alligevel kom der en overskridelse af budgettet på seks mio. kroner. Vi kører samtidig med en overskridelse i indeværende år på ældreområdet - men udviklingen er på vej den rigtige retning, og vi forventer, det er på plads inden nytår. Men så har vi jo brugt for mange penge i år, tilføjer Knud Rødbro og konstaterer, at de ekstra penge fra staten skal ligge i kommunekassen, så man er i stand til at imødegå et eventuelt underskud, når dette års regnskab gøres op. - Der bliver brug for pengene, tilføjer han.