Flertal kommer golfklubben til undsætning

Seks medlemmer af amtets teknik- og miljøudvalg siger god for golfbane uden regionplantillæg

LØGSTØR:”Så vidt, så godt” kan det passende lyde i Løgstør Golfklub, efter at amtet udvalg for teknik og miljø har set på planerne om en 18-huls golfbane ved Løgstør. Et flertal på seks af de i alt ni udvalgsmedlemmer har nemlig sagt god for, at golfbanen kan anlægges, uden at der behøver at blive lavet et tillæg til regionplanen. Og det har stor betydning for, om golfklubbens tidsplan kan holde. Et regionplantillæg vil forsikre hele projektet med et år, så der først vil kunne spilles på den store bane i 2007. Placeringen ved Løgstør Parkhotel på et areal ned til Limfjorden er ikke uden problemer. Der er flere hensyn at tage til eksempelvis kystbeskyttelse, regionalt naturområde, kulturhistoriske værdier og diger. Amtets forvaltning mener dog, at projektet har ”underordnet betydning” for de regionale interesser, og at det vil kunne gennemføres alene ved kommuneplanlægning. Der gælder særlige regler inden for den såkaldte kystnærhedszone. Generelt skal kystområder friholdes fra ny bebyggelse og anlæg, der ikke er anhængige af at ligge tæt på kysten. Derfor skal der en særlig begrundelse til for at placere golfbanen - og i øvrigt nye boligområder - der, hvor Løgstør Golfklub kunne tænke sig det. Og det er der også i Løgstør, mener amtets forvaltning. Den nye bebyggelse vil ligge i tilknytning til det eksisterende byområde og passes ind i landskabet. Dermed reduceres påvirkningen af kystlandskabet, hedder det i forvaltningens indstilling. Det var teknisk udvalg enig i med undtagelse af SF’eren Thomas Krog og socialdemokraten Poul Erik Andreasen. Socialdemokraten Henrik Ringbæk Madsen var fraværende. Poul Erik Andreasen mener, at golfbanen bør kunne placeres et andet sted, hvor der ikke vil være alle disse hensyn at tage. Sammen med Thomas Krog mener han, at der bør kræves et regionplantillæg. Nu skal sagen videre til amtsrådet, der mødes 11. maj.