Brønderslev

Flot holdindsats bag sejr til BI

BRØN–DERS–LEV:Ef–ter træn–er Bjar–ne Ni–el–sens vur–de–ring spil–lede BI se–rie 1 da–mer i fod–bold én af sæ–so–nens hid–til bed–ste kam–pe, da hol–det på ude–bane be–sej–re–de Klok–ker–holm med 2-1. BI’erne sad tæt på Klok–ker–holm-spil–ler–ne, og det lyk–ke–des Brøn–ders–lev-hol–det at få pres–set spil–let ned på hjem–me–hol–dets ba–ne–halv–del det meste af kam–pen. Det var dog Klok–ker–holm der kun–ne brin–ge sig for–an 1-0 godt halvvejrs i før–ste halv–leg på hol–dets ene–ste mål–chan–ce. BI der figh–te–de flot hav–de et par gode til–bud de før–ste 45 mi–nut–ter, men kun–ne ikke hind–re hjem–me–hol–det i at gå til pau–sen med 1-0 fø–rin–gen. Ef–ter 18 mi–nut–ters spil af an–den halv–leg ud–lig–ne–de Min–na Thom–sen til 1-1, ef–ter godt for–ar–bej–de af Ka–ri–na Jen–sen, der ef–ter en flot solo–tur kun–ne spil–le BI-top–sco–re–ren fri til sco–ring. BI af–gjor–de kam–pen med må–let til 2-1 små 10 mi–nut–ter før tid, og igen var det Min–na Thom–sen, der hav–de sid–ste fod på bol–den. P.S.