Flot regn]skab men ikke plads til fest

] Stort over]skud på det kom]mu]na]le regn]skab - men ingen grund til at ske]je ud, men]te by]rå]det]

FRE]DE]RIKS]HAVN:Med en om]sæt]ning på godt to mil]li]ar]der kroner i 2002 er Fre]de]riks]havn Kom]mu]ne en halv]stor for]ret]ning, der kom ud af året med et flot re]sul]tat. Kas]se]be]hold]nin]gen var ved årets ud]gang på 64 mio. kr. og årets drifts]over]skud blev på 31 mio. kr. De flot]te regn]skabs]tal gi]ver dog ikke an]led]ning til den store for]brugs]fest. Lå]ne]gæl]den er vok]set og store in]ves]te]rin]ger med Det Mu]si]ske Hus og byg]ge]ri af mes]se-, id]ræts]cen]ter og ny is]hock]ey]hal vil be]ty]de øge]de drifts]ud]gif]ter, så der er al mu]lig grund til at fort]sæt]te den stram]me øko]no]mis]ke kurs. Det var den over]ve]jen]de hold]ning, da by]rå]det mandag dis]ku]te]re]de regn]ska]bet for 2002. Borg]mes]ter Erik Sø]ren]sen (S): - Vi har fulgt den lag]te li]nje tak]ket være en stram øko]no]misk sty]ring. Vi holdt bud]get]tet til den gode side og le]ve]rer et over]skud på den or]di]næ]re drift på 31 mio. kroner. Sammen med de store in]ves]te]rin]ger, der er i gang i Fre]de]riks]havn, sen]der vi et sig]nal om, at vi tror på frem]ti]den. Chris Sø]ren]sen (V): - Re]sul]ta]tet blev bedre end ven]tet. Vi har en god kas]se]be]hold]ning og en stor op]spa]ring tak]ket være sal]get af æld]re]bo]li]ger]ne på Ingeborgvej og Kalkværksvej, men lå]ne]gæl]den er ste]get og hver bor]ger skyl]der 10.000 kr. Det er en uhold]bar si]tua]tion. Gæl]den skal ned]brin]ges, den stram]me øko]no]mis]ke kurs skal fort]sæt]te. Vil]ly Møl]ler (C): Over]skud]det på 28 mio. kroner på det skat]te]fi]nan]sie]re]de om]rå]de sva]rer til det be]løb, vi fik ved sal]get af ejen]dom]me. Det kan vi ikke gøre hvert år, så en]ten skal vi skaf]fe nye ind]tæg]ter eller spa]re på ud]gif]ter]ne. Cai Møl]ler (S): Det er svært at be]va]re pes]si]mis]men, men Ven]stre er ikke ene om at være stram]me]re. Alle par]ti]er har været op]mærk]som]me på at bud]get]tet skulle hol]des og jeg hå]ber at alle er lige så fas]te i tand]kø]det ved de kom]men]de for]hand]lin]ger om bud]get 2004. Paul Rode An]der]sen (SF): Over]skud]det på 28 mio. kr. på det skat]te]fi]nan]sie]re]de om]rå]de sva]rer nø]jag]tig til det be]løb fag]ud]val]ge]ne skal fin]de i spa]re- eller om]stil]lings]blok]ke. Øko]no]mi]ud]val]get kend]te ikke over]skud]det, da de de]kre]te]re]de tre pro]cents be]spa]rel]se, men her ligger pen]ge]ne jo. Hvor]for bru]ge så mange res]sour]cer både på det po]li]tis]ke og ad]mi]ni]stra]ti]ve ni]veau, når vi kan und]gå den pro]ces. Timiningen er ual]min]de]lig dår]lig, så man bør over]ve]je om det er dét værd at lave et nyt ka]ta]log med be]spa]rel]ses]for]slag. Erik Sø]ren]sen (S): - Det ér bøwlet, ja, men jeg tror, vi kan have glæ]de af det bag]ef]ter, og det er ikke et spa]re]ka]ta]log men et om]stil]lings]red]skab, hvor vi spør]ger: hvis nu det skulle være, hvad kunne vi så und]væ]re. Niels Ole Fred]borg Niel]sen (V): - Det er et po]si]tivt sig]nal, at der er styr på øko]no]mi]en, selv om regn]ska]bet er "pyn]tet" med salgs]ind]tæg]ter]ne fra Ingeborgvej/]Kalkværksvej. Vi skal bide os fast i bord]kan]ten og fort]sæt]te kur]sen. Jeg er be]kym]ret over at høre SF an]ty]de, at der er luft til bare at lade det hele sej]le. Jens He]de]gaard Kris]ten]sen (CD) min]de]de om, at kom]mu]nens kæm]pe]in]ves]te]rin]ger i mu]sik]hus, id]ræts]hal]ler og æl]dre]bo]li]ger vil kræ]ve øget fi]nan]sie]ring til drift og kræ]ve flere hæn]der i al frem]tid. - Det bliver en svær omgang og vil kræ]ve stør]re ind]skud, sagde He]de]gaard - der min]de]ligt bad "Ti]den]de" om højst at ofre en en-spal]tet ar]ti]kel på det flot]te regn]skab fra "den sær]ligt træng]te kom]mu]ne".]