Flydelag i gylletanke halter

Kommunen truer med politianmeldelse ved gentagne forsømmelser

NØRAGER:Kravene til overdækning af gylletanke i det åbne landskab er blevet skærpet, så landmænd med virkning fra 1. februar 2003 nu også skal føre regelmæssig logbog over flydelaget i deres tankanlæg. Formålet med overdækningen er først og fremmest at reducere ammoniakfordampningen til et minimum og dermed også lugtgenerne. Men uanset at loven om logbøger og nødvendigt flydelag trådte i kraft for et år siden, har miljømedarbejder Jan Koch Nielsen, teknisk forvaltning, i 2003 ved kontrolbesøg hos landmænd rundt i Nørager Kommune oplevet adskillige tilfælde, hvor tingene ikke var lovmæssigt i orden. - Der er nok knap 200 gylletanke rundt i kommunen. Men uanset at jeg oftest anmelder mine kontroltilsyn, så halter det stadig nogle steder med at overholde kravene, forklarer han. Hvor det er tilfældet, udfører han et opfølgende uanmeldt kontrolbesøg. Alligevel kan han anden gang ved selvsyn flere gange konstatere, at problemet med flydelag og korrekt føring af logbøger stadig ikke er opfyldt. - Logbogen kræver blandt andet, at landmanden mindst en gang hver måned skal ud til sin gylletank på gården og rundt og kontrollere flydelaget. Papirarbejdet volder åbenbart problemer for nogle af dem, understreger Jan Koch Nielsen. Han påpeger også, at de enkelte landmænd selv har en økonomisk interesse i en tæt gylletank. - Beregninger for åbne gylletanke viser nemlig et tab på tre kroner per tons gylle, fordi noget af ammoniakken og dermed gødningsværdien ellers fordamper op i den blå luft, tilføjer han. Muligheder for sanktion De gentagne overtrædelser af lovkravene til gylletanke om flydelag og korrekt ført logbog har fået udvalget for teknik og miljø til at drøfte sanktionsmuligheder over for landmændene. Ifølge Skov- og Naturstyrelsens vejledning til logbogen kan landets kommuner kræve fast låg på en gylletank, hvis der konstateres mangelfuld overdækning. Teknisk forvaltning vurderer dog efter samråd med juridiske eksperter på området, at der ikke er lovmæssig hjemmel til at kræve fast låg. - I stedet har vi besluttet, at forvaltningen indgiver politianmeldelse med bødestraf til følge, hvis en indskærpelse om tæt overdækning ikke er efterkommet. Er logbogen heller ikke ført korrekt, får landmændene fremover en måned til at bringe den i orden for at undgå at vi også her skrider til en politianmeldelse, erklærer Søren Munk (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Forsiden