Brønderslev

Føl–ger sa–gen helt til dørs

Bendt Da–ni–el–sen (Bor–ger–lis–ten) ar–bej–der på at hjæl–pe de lokale for–ret–nings–dri–ven–de og hånd–vær–ke–re. ar–kiv–fo–to

Bendt Da–ni–el–sen (Bor–ger–lis–ten) ar–bej–der på at hjæl–pe de lokale for–ret–nings–dri–ven–de og hånd–vær–ke–re. ar–kiv–fo–to

BRØN–DERS–LEV-DRON–NING–LUND:Bendt Da–ni–el–sen (Bor–ger–lis–ten), der på ugens møde i Sam–men–læg–nings–ud–val–get for Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne ud–tryk–te frygt for, at de lokale for–ret–nings–dri–ven–de og hånd–vær–ke–re bli–ver glemt, når der skal gen–nem–fø–res fæl–les–kom–mu–na–le ind–køb, er klar til at føl–ge sa–gen helt til dørs - for at sik–re, at det–te ikke sker. - Må–let er, at de lokale for–ret–nings–dri–ven–de bli–ver til–go–de–set i så vidt om–fang som mu–ligt, og der–for er jeg be–gyndt at un–der–sø–ge sa–gen yder–li–ge–re, for–tæl–ler Bendt Da–ni–el–sen. - Jeg vil i den for–bin–del–se have klar–lagt, hvad be–gre–bet ”lokale små–ind–køb” in–de–bæ–rer, til–fø–jer han med hen–vis–ning til den pas–sus i ind–købs–af–ta–len med Ny Aal–borg Kom–mu–ne, hvor–i der står, at kom–mu–nen godt kan lave lokale ind–købs–af–ta–ler til små–ind–køb. - Der–ud–over vil jeg have fun–det ud af, hvor man–ge de–cen–tra–le ind–køb der kan for–eta–ges, fort–sæt–ter Bendt Da–ni–el–sen, der mest af alt vil have fun–det frem til en mo–del, hvor de lokale for–ret–nings–dri–ven–de og min–dre hånd–vær–ke–re kan bli–ve for–tro–li–ge med selv at kom–me på ba–nen med kon–kur–ren–ce–dyg–ti–ge pri–ser på va–rer og tje–nes–te–ydel–ser. - Det er vig–tigt at få syn–lig–gjort den kends–ger–ning, at man som lo–kal for–ret–nings–dri–ven–de el–ler hånd–vær–ker godt kan ind–gå i den nye ind–købs–af–ta–le, og det skal i den for–bin–del–se også syn–lig–gø–res, hvad de lokale for–ret–nings–dri–ven–de og hånd–vær–ke–re kan gøre for at sik–re, at det også bli–ver til–fæl–det, slut–ter Bendt Da–ni–el–sen.