Energiselskaber

Første spadestik til Strandbysol

Fredag 23. maj stikker Energiby Frederikshavns borgmester Erik Sørensen (S) spaden i jorden til det første solvarmeanlæg af sin art i verden

Det sker hos Strandby Varmeværk, der i tilknytning til det decentrale kraftvarmeværk på Ravmarken fører det 19 mio. kr. dyre byggeri af et 8000 kvm. stort solvarmeanlæg kombineret med en absorptionskøler ud i livet På grund af de stigende naturgaspriser skal solfangeranlægget være supplement til den nuværende produktion af varme og el fra varmeværkets naturgasanlæg. Anlægget i Strandby kommer foruden solvarmeanlægget til at bestå af en kølemaskine samt et nyt varmelager. Solvarmeanlægget leverer varme, når solen skinner, og kølemaskinen, en såkaldt absorptionsvarmepumpe, køler røggasserne, så nyttevirkningen på kedel og motor forøges. Varmeværket forventer, at solvarmeanlægget kommer til at dække 18 procent af det årlige varmeforbrug til værkets 825 forbrugere, og at kølemaskinen bidrager med yderligere fem procent. Energinet.dk yder et tilskud på 3,5 mio. kr. til projektet, der har PlanEnergi i Skørping samt Rambøll, Odense, som rådgivere. Blandt de fem jyske leverandører af anlægget er også det frederikshavnske Soft & Teknik.