Fokus på ældre patienter

HANDLINGSPLAN:De lider ikke af en dødelig sygdom, men derimod ofte af flere forskellige sygdomme samtidig. De har ikke en magtfuld patientforening bag sig og er derfor sjældent forsidestof. Men det skal ikke forhindre os i at give de ældre medicinske patienter – for det er dem, vi tænker på - særlig opmærksomhed. Vi synes faktisk, at de har krav på den. Alene det, at de ældre medicinske patienter hvert år bliver flere og optager en stor andel af pladserne på de medicinske afdelinger på sygehusene, siger noget om, at vi skal tage dem alvorligt og sikre os, at deres oplevelser med sundhedsvæsnet - både udredning og behandling på sygehuset men også efterfølgende - bliver bedst mulig. Derfor har regeringen sammen med Dansk Folkeparti taget initiativ til, at der udarbejdes forslag til en national handlingsplan på området med det formål at sikre de bedst mulige forløb for de ældre medicinske patienter samt hindre unødigt besvær og træghed, når patienten har behov for hjælp fra flere forskellige parter – som f.eks. patientens egen læge, sygehuset og/eller kommunen. Vi har allerede taget hul på arbejdet for at bedre forholdene for de ældre medicinske patienter. Siden 2001 har sundhedsområdet været en af topprioriteterne for regeringen og Dansk Folkeparti. Det enkleste bevis på det er, at vi løbende har tilført området flere og flere penge – i 2010 råder det regionale sundhedsvæsen over mere end 21 mia. kr. ekstra sammenlignet med 2001. Hertil kommer de ekstra midler, som er anvendt på det kommunale sundhedsområde. Men man kan jo også se på resultaterne på kræft- og hjerteområdet med hurtigere og bedre forløb og større overlevelseschancer til følge. Eller man kan se på den generelle ventetid på operationer, der er reduceret med ca. en tredjedel. Sundhedsområdet vil også fremover være et højt prioriteret område. Og på trods af at økonomien strammer gevaldigt til, forventer vi at anvende ca. fem mia. kr. mere på området over de næste tre år. At tilbyde danske patienter et sundhedsvæsen af højeste kvalitet står ganske enkelt blandt de vigtigste ting på dagsordenen. Et af de områder, vi vil rette et særligt fokus på, er den ældre medicinske patient. I første omgang vil vi bede fagfolkene om at udarbejde et forslag til en national handlingsplan, som skal undersøge – og komme med løsningsforslag på – de helt centrale problemer på området. De ældre medicinske patienter er som anført en relativ stor gruppe af patienter, der tit lider af flere forskellige sygdomme. Ofte har de et stort medicinforbrug, som tilmed kan være ordineret af læger på tværs af sygehuse og almen praksis. Det er langt fra alle medicinske patienter, som har et socialt netværk, som kan hjælpe og støtte. Disse patienter kræver typisk udredning og behandling på tværs af de medicinske specialer og på tværs af sektorerne – dvs. sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne. Det betyder, at de ofte ikke passer ind i standardiserede pakkeforløb, som vi kender det fra kræft og hjerteområdet. Og de matcher heller ikke fuldt og helt de forløbsprogrammer for kroniske patienter, som lige nu er ved at blive udviklet ude i kommunerne og regionerne på baggrund af udmøntningen af mere end en halv mia. kr. fra kronikerpuljen. Det har den konsekvens, at en for stor andel af de ældre medicinske patienter risikerer at blive kastebolde mellem sygehuse, almen praksis, plejehjem osv. – og det skal vi fremover gøre, hvad vi kan, for at forhindre! Med ambitionen om et sundhedsvæsen i verdensklasse kan vi naturligvis ikke acceptere den slags usammenhængende behandlingsforløb. Det er først og fremmest ikke rimeligt over for patienterne, men heller ikke over for det involverede sundhedspersonale, der knokler ude på de medicinske afdelinger for at give patienterne så gode forløb som overhovedet muligt. Der er på regionalt og lokalt niveau igangsat mange gode initiativer, der rent faktisk har skabt forbedringer på det medicinske område. Men der mangler en stærkere ledelse i forhold til disse initiativer. Erfaringen viser nemlig, at de kun i beskedent omfang spredes til resten af landet, og det er uheldigt, fordi det ikke må blive sådan, at patienter tilbydes vidt forskellige behandlingstilbud alt efter, hvor i landet de behandles. Den manglende spredning af det gode eksempel betyder også, at man risikerer at opfinde den dybe tallerken flere steder i landet. Derfor aftalte regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med finansloven for 2010, at der skal nedsættes en styregruppe under Sundhedsstyrelsen med deltagelse af relevante myndigheder, klinikere osv. med det formål at bidrage til at øge kvaliteten for medicinske patienter. Én af styregruppens første opgaver bliver nu at udarbejde forslag til en national handlingsplan, der skal identificere best practice på området. Og ikke mindst skal den give et bud på, hvordan der sikres en national forankring, så alle ældre medicinske patienter vil modtage samme høje behandlingskvalitet ligegyldigt, hvor i landet de behandles. Et af de helt afgørende problemer i forhold til de ældre medicinske patienter er, at de ofte i deres sygdomsforløb oplever mange overgange mellem sektorer og mellem specialer internt på sygehuset. De mange overgange gør, at der tit er tale om særdeles komplekse forløb med et stort antal involverede sundhedspersoner og med tilsvarende stor risiko for informationstab mv. undervejs i forløbet. Derfor vil en af hovedudfordringerne i handlingsplanen være at sætte fokus på overgangen mellem sektorer og specialer. Når alt det er sagt, vil vi gerne understrege, at det ikke er sådan, at der slet ikke er sket noget på det medicinske område tidligere. En væsentlig andel af de øgede midler, som regeringen løbende har afsat til sundhedsområdet, er gået til de medicinske afdelinger, og det viser sig bl.a. ved, at antallet af speciallæger med medicinsk speciale er steget med 15 pct. fra 2001 til 2008, og at antallet af speciallæger pr. 100 patienter på de medicinske afdelinger i 2008 var ca. 20,2 mod ca. 18,4 i 2002. På samme måde vil de 40 mia. kr. til nye og mere tidssvarende sygehuse, der er tilpasset fremtidens patienters behov, komme de medicinske patienter til gode. Med en kommende national handlingsplan for de ældre medicinske patienter vil vi nu sætte trumf på og øge kvaliteten af behandlingen af de ældre medicinske patienter. På samme måde som regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti har gjort for en lang række andre patientgrupper såsom kræft- og hjerte- og psykiatripatienter – og på samme måde som vi i det hele taget har sat sundhed øverst på dagsordenen fra dag 1.