Ungdomsuddannelser

Fokus på erhvervs-rettede uddannelser

Debatten om etablering af professionshøjskoler gennem fusioner af CVU’er (Centre for Videregående Uddannelse) og nogle erhvervsskoler er aktuel, bl.a. i Nordjylland.

Efter Globaliseringsrådets drøftelser lagde regeringen op til, at de 22 CVU’er, der fortrinsvis udbyder uddannelser rettet mod den offentlige sektor (social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område) skulle fusionere. Samtidig skulle nogle udvalgte erhvervsskoler, der udbyder videregående uddannelser rettet mod den private sektor, fusioneres ind i de nye højskoler. Dette var bl.a. tanken i Nordjylland. Således bad undervisningsminister Bertel Haarder CVU’erne om at se sig om efter egnede partnere - også blandt erhvervsskolerne. CVU’erne blev så at sige kommanderet på frierfødder, hvilket man ikke var begejstret for. Og erhvervsskolerne stod da heller ikke i kø for at blive ført til brudeskamlen. I det hele taget har det skortet på opbakning til ideen med etablering af såkaldte flerfaglige professionshøjskoler. Heller ikke arbejdsmarkedets parter jubler over sammenblandingen af tekniske og merkantile uddannelser med pædagogiske og sundhedsfaglige. Det er spørgsmålet, om der kan skabes bedre uddannelser/uddannelsesmiljøer ved sammenlægninger af fx læreruddannelser med tekniske og merkantile uddannelser. Det virker heller ikke overbevisende, at en sådan øvelse skulle forbedre erhvervslivets konkurrencekraft. Og det er dybest set, hvad det hele handler om! Det er afgørende for bevarelse af velfærdssamfundet, at virksomhederne kan konkurrere på det globale marked. Og hertil kræves veluddannet arbejdskraft. Derfor skal udgangspunktet være, hvordan man bedst sikrer uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til det private erhvervsliv. Det fordrer en tæt kontakt mellem erhvervslivet og de skoler, der uddanner arbejdskraften til virksomhederne. Derfor bør man politisk lytte til arbejdsmarkedets parter – og også til de rådgivende organer, der er nedsat netop til at rådgive regeringen i sådanne spørgsmål. Ikke mindst Erhvervsakademirådet har klart tilkendegivet, at institutionstyper ikke skal være afgørende for udvikling og udbud af relevante professionsbacheloruddannelser til erhvervslivet. I stedet for at forsøge at gennemtvinge en uhensigtsmæssig institutionsløsning ligger den naturlige løsning måske lige til højre fod. I Nordjylland skal Nordjyllands Erhvervsakademi videreudvikles, så akademiet kan servicere erhvervslivet med tekniske og merkantile uddannelser også på professionsbachelorniveau. Styrkelse af de erhvervsrettede uddannelser må lægges i hænderne på de institutioner, der i årtier har udviklet en ekspertise i at samarbejde med det private erhvervsliv om etablering af erhvervsrettede uddannelser. Det vil også øge mulighederne for at skabe sammenhæng og øge overgangen mellem erhvervsuddannelserne og de korte videregående uddannelser. Hermed understøttes også det politiske ønske om, at flere unge skal gennemføre en videregående uddannelse. Endelig vil løsningen sikre fastholdelse af et stærkt anvendelsesorienteret erhvervsfokus i uddannelserne. Samtidig kan man etablere professionshøjskoler for de offentligt rettede uddannelser, men det er vigtigt at understrege, at de offentligt rettede uddannelsers problemer ikke skal løses på de privat rettede uddannelsers bekostning – eller vice versa. Uddannelsesudbuddet kan dog godt ske i et samarbejde mellem erhvervsakademierne og professionshøjskolerne – med udgangspunkt i den kompetence, der allerede er opbygget på erhvervsskolerne. For både de korte og mellemlange videregående uddannelser skal kvaliteten sikres ved, at institutionernes udbud sker efter akkreditering. Den enkelte institutions faglige forudsætninger og kvalifikationer skal være afgørende for, hvilke uddannelser institutionen må udbyde. Det bakker vi på Nordjyllands Erhvervsakademi op om. Der er hårdt brug for, at man nu politisk finder et ståsted og satser målrettet på en kvalificering af de uddannelser, der retter sig mod den private sektor. Det er et lille og i forhold til det offentlige område noget forsømt uddannelsesområde, og der er brug for, at alle gode kræfter forener sig om udviklingen af de nødvendige nye uddannelsestilbud, hvor indholdet er vigtigere end institutionsstrukturen. [ Poul Søe Jeppesen er direktør på Aalborg Handelsskole og næstformand i handelsskolernes lederforening. Lars Mahler er direktør på Aalborg tekniske skole og formand i de tekniske skolers lederforening