Fokus på læreproces

Formandskabet for Skolerådet anbefaler, at der indføres trin- og slutmål på 3., 6. og 8. klasse for elevernes alsidige udvikling.

Dette begrundes med de gode erfaringer, der er opnået med at indføre trinmål for fagligheden! Et sådant tiltag vil dog, alt andet lige, resultatorientere undervisningen yderligere, og kan medføre et mangelfuldt blik for kompleksiteten i undervisning. Der vil nemlig være stor risiko for, at det kun er det målbare, der bliver målet i undervisningen – og det vil langt fra skabe fokus på den knap så målbare alsidige udvikling, om end det er intentionen. Nej, hvis der skal satses ambitiøst på arbejdet med elevernes alsidige udvikling, må der satses på metoder og værktøj til at belyse vejen til at nå målet; der må i højere grad fokuseres på elevernes læreprocesser. For det er netop i selve læreprocessen, at eleverne virkelig udfordres og støttes i at udvikle sig til alsidige personligheder med passende niveau af viden, færdigheder og holdninger. Overordnet set er alsidig udvikling knyttet til formålsparagraffens betoning af elevernes demokratiske dannelse. Eleverne skal udvikle sig alsidigt og opnå kompetencer, så de kan tage del i det demokratiske samfund, herunder udvikle samarbejdsevne, ansvarlighed, foretagsomhed, kreativitet, initiativ, engagement etc. Undervisningen i fagene bringer optimalt set eleverne i situationer, hvor de, i og med tilegnelsen af fagligheden, øver sig i eksempelvis at tage ansvar, i at deltage i fællesskabet, i kreative processer osv. Det er derfor heller ikke en reel satsning på arbejdet med elevernes alsidige udvikling, når formandskabet for skolerådet vurderer, at det er i projektopgaveforløb, at denne væsentlige del af folkeskolens formål støttes og evalueres. Dette er atter udtryk for manglende fokus! For arbejdet med elevernes alsidige udvikling sker allerede i stor udstrækning i undervisningen, men det er svært, også for lærerne selv, at beskrive, hvad de gør og begrunde, hvorfor det de gør, er det bedste. Det uantastet, at rigtigt mange dygtige lærere vitterligt lykkes i arbejdet med elevernes alsidige udvikling. Derfor må elevernes alsidige udvikling snarest blive et reelt prioriteret indsatsområde, så der på skolerne udvikles et fælles sprog, hvor der i højere grad udveksles didaktiske tanker og erfaringer lærerne imellem. På den måde kan alsidigheden måske synliggøres og skattes ud fra en passende optik. Velvidende, at skolens liv og elevernes læring er komplekse størrelser, der i mange henseender ligger uden for det der kan måles, (og netop af den grund ikke må negligeres), vil det i modsætning til indførelse af trinmål, netop være ambitiøst at prioritere en indsats, hvor skolernes ansatte får støtte til at udvikle undervisnings– og evalueringsmetoder, der i højere grad tager højde for læringens kompleksitet. Det vil øge sandsynligheden for, at det, der læres er anvendeligt for eleverne - også uden for skolens verden!