USA

Folkebevægelse mod militarisme

USA søger at skaffe sig jordbaserede laservå­ben, som kan nedskyde satelitter i kredsløb, skriver New York Times 3. maj.

Jeg vil ger­ne spør­ge stats­mi­nis­ter An­ders Fogh Ras­mus­sen, om det også er for at hjæl­pe USA med at ska­be en per­ma­nent trus­sel mod al­ver­den om at sky­de f.eks. kom­mu­ni­ka­tions­sa­tel­lit­ter ned til brug for be­va­rel­se af det ame­ri­kan­ske he­ge­mo­ni, at Fogh har nar­ret et kom­for­ta­belt fol­ke­tings­fler­tal in­klu­si­ve op­po­si­tio­nen til at give USA frie hæn­der til at op­gra­de­re de ame­ri­kan­ske stra­te­gis­ke ra­da­rer på Thule-ba­sen? El­ler sy­nes op­po­si­tio­nen vir­ke­lig, at det er helt i or­den, når vi el­lers ta­ger Bush me­rit­ter på det se­nes­te i be­tragt­ning? Hvad ag­ter EL, SF, Ra­di­ka­le og So­cial­de­mo­kra­ter­ne at gøre i den­ne sag? Kære dan­ske­re, hvor­når får vi den fol­ke­be­væ­gel­se for, at Dan­mark skal fri­gø­re sig fra vasalstatsforholdet til USA og Bushs og Foghs mi­li­ta­ris­me, der kun kan føre os alle i af­grun­den? Enh­ver kan straks be­gyn­de med at skri­ve un­der på Bud­skab fra græs­rød­der­ne: www.budskabfragrasrodderne.dk/index.html.