Folkesundheden på dagsordenen

SUNDHED:Kommunalreformen har sat folkesundheden på dagsordenen og overdraget ansvaret for den forebyggende sundhed fra Amterne til Kommunerne. Det er en meget stor udfordring kommunerne står overfor. Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet en national handlingsplan for folkesundhed, hvor man bl.a. har lavet estimater for hvor mange borgere i en gennemsnitskommune, der lider af forskellige sundhedsmæssige problemer. I en gennemsnitskommune med 50.000 indbyggere er der således ca. 20.000 der er overvægtige, 10,500 rygere, 4700 med et for stort alkoholforbrug og knap 17.000 voksne der for lidt fysisk aktive. Hvis tallene skal regnes om til Aalborgtal, skal de ganges med ca. 4. Vi stor med andre ord med en kæmpe udfordring. Jeg mener derfor, at det er af allerstørste vigtighed, at vi i Aalborg Kommune markerer sig som en foregangskommune på sundhedsområdet. Det handler om livskvalitet for den enkelte, og om mindre pres på de sundhedsudgifter til hospitaler, læger m.v., som kommunerne som også er blevet medfinansierende af. Aalborg kommune skal derfor i den kommende tid, til at formulere en sundhedspolitik. Det bliver et rigtigt spændende arbejde. Det er vigtigt at vi gør en indsats i forhold til de ting som betyder noget i forhold til folkesundheden. Rådet for national folkesundhed anbefaler at der sættes ind overfor 4 faktorer: Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Jeg tror helt sikkert nogle eller alle disse faktorer vil være i fokus når udvalget for sundhed og bæredygtig udvikling skal indstille det første forslag til sundhedspolitik til byrådet i 2007, samtidigt med at det er vigtigt at der bliver skabt en rød tråd i alle de forebyggende og sundhedsfremmende ting som Kommunen laver. Vi kan også lære en masse ved at samarbejde med andre institutioner og myndigheder om at løse sundheds og forebyggelsesopgaven. Her kommer Region Nordjylland og de praktiserende læger til at spille en central rolle, men jeg tror også at vi med fordel kan etablere samarbejde med de videns- og uddannelsesinstitutioner der er i vores område som f.eks. Aalborg Universitet og Sundheds CVU. Hertil kommer at jeg også ser de mange patientorganisationer, idrætsforeninger og de mange andre frivillige foreninger der er aktive i forhold til sundhedsområdet, som afgørende aktører i forhold til at styrke folkesundheden. Hvis vi skal have succes gælder det om at udnytte den viden og de ressourcer som findes optimalt.