Aalborg

For­år i ur­te­ha­ven

NØR­RE­SUND­BY:Nu er for­året langt om læn­ge på vej, og det be­ty­der tra­di­tio­nen tro og­så, at Sundbysamlingerne ind­le­der sin ud­stil­lings-sæ­son. Stuer­ne i Raschgården og Pibemagerhuset er pås­ke­pyn­te­de og klar til at tage mod nye gæs­ter, og sam­ti­dig er et og­så op­lagt at læg­ge ve­jen for­bi ur­te­ha­ven, hvor bloms­ter og frugt­træ­er myld­rer op. Ud­stil­lin­ger­ne åb­ner Skær­tors­dag den 13. april, og i Pi­be­hu­set vil man blandt an­det kun­ne se en ny ud­stil­ling af Bruye­re-pi­ber, li­ge­som der og­så er åbent i Bro­hu­sets Ko­lo­ni­al samt­li­ge pås­ke­da­ge.