Hobro

For­års­to­ner i mu­sik­sko­le

Hobro Musikskole lægges sammen med Mariager

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

David Lyngsø på violin.

HO­BRO:Der er for­års­grø­de i jor­den, og san­de­lig og­så i Ho­bro Mu­sik­sko­le, hvor fle­re ny­he­der spi­rer frem. I week­end holdt sko­len sin sto­re for­års­kon­cert på Ho­bro Gym­na­si­um, hvor pub­li­kum blev præ­sen­te­ret for frug­ter­ne af vin­te­rens an­stren­gel­ser i øve­lo­ka­ler­ne. Både so­lis­ter og sam­spils­grup­per op­tråd­te, og som no­get nyt nog­le af de klas­sis­ke san­ge­re, der via mu­sik­sko­lens sam­ar­bej­de med Ho­bro Kir­kes Kor er kom­met med i fol­den. Sam­ar­bej­de kan Ho­bro Mu­sik­sko­le. Sko­len har så­le­des la­vet af­ta­le om sam­men­læg­ning med Ma­ria­ger Mu­sik­sko­le fra ef­ter­året 2006. - Ele­ver­ne i Ma­ria­ger skal fort­sat un­der­vi­ses lo­kalt på fol­ke­sko­ler­ne i Ma­ria­ger Kom­mu­ne. Børn og un­ge i de to kom­mu­ner får nu ens til­bud og kan frit væl­ge mel­lem alle fag­ud­bud uan­set bo­pæl, si­ger Ho­bro Mu­sik­sko­les le­der Finn Svit. Dog sam­les un­der­vis­ning i de sjæld­ne­re in­stru­men­ter, hvor der er flest ele­ver. Sam­ti­dig kan mu­sik­sko­lens læ­re­re glæ­de sig over, at sko­len ef­ter man­ge års til­løb en­de­lig til­træ­der en over­ens­komst. - På grund af øget drifts­til­skud fra Ho­bro Kom­mu­ne og af­ta­len med Ma­ria­ger Mu­sik­sko­le kan vi fra næs­te sko­le­år til­by­de alle an­sat­te over­ens­komst­mæs­si­ge vil­kår. Det skal være med til at fast­hol­de den dyg­ti­ge og vel­ud­dan­ne­de læ­rer­stab, si­ger Finn Svit. Han by­der på en an­den ny­hed, nem­lig etab­le­rin­gen af et sam­ar­bej­de med Ho­bro Gar­den. Den vil ef­ter som­mer­fe­ri­en flyt­te til mu­sik­sko­lens lo­ka­ler på Sme­de­vej. Til den tid bli­ver det i nye, lyd­iso­le­re­de lo­ka­ler. Mu­sik­sko­len har få­et ænd­ret le­je­kon­trak­ten, så der bli­ver råd til iso­le­ring af øve­lo­ka­ler­ne. Der­med bli­ver hu­set på Sme­de­vej væ­sent­ligt bed­re eg­net til mu­sik­un­der­vis­ning. Ho­bro Mu­sik­sko­le sen­der i øv­rigt sin nye bro­chu­re på ga­den i den­ne uge. Blandt ny­he­der­ne er et til­bud om un­der­vis­ning i kir­ke­or­gel i Ho­bro Kir­ke. I mor­gen og ons­dag gæs­ter læ­re­re og ele­ver fra mu­sik­sko­len Nord­re Sko­le, Sønd­re Sko­le, By­mark­sko­len og Sø­bak­ke­sko­len for at give kon­cert og gø­re re­kla­me for de mu­si­kal­ske til­bud.