EMNER

For]æld]re]grup]pe stod bag byg]ge]ri]et af ny le]ge]plads]

KLOK]KER]HOLM:Over 50 for]æld]re har i to dage knok]let med et nyt le]ge]plads-byg]ge]ri ved Klok]ker]holm Sko]le og fri]tids]hjem]met Hes]te]sko]en, og ele]ver]ne har nu fået nogle nye, spæn]den]de red]ska]ber at more sig med i fri]kvar]te]rer]ne. Mens der lød ham]mer]slag og brum]men fra en blan]de]ma]ski]ne, sør]ge]de per]so]na]let på Hes]te]sko]en un]der]vejs for, at grill]kul]le]ne fik den ret]te ku]lør og tem]pe]ra]tur til pøl]ser]ne. - Et sær]de]les godt sam]ar]bej]de mellem sko]len, fri]tids]hjem]met og For]æl]dre]for]en]in]gen ved Klok]ker]holm Sko]le har nu ud]møn]tet sig i, at bør]ne]ne kan få tiden til at gå meget bedre og sun]de]re i pau]ser]ne fra bø]ger]ne, siger vi]ce]in]spek]tør på Klok]ker]holm Sko]le Claus Jør]gen]sen. Mens ar]bej]det over de to af]te]ner har stå]et på, er det iv]rigt blevet fulgt af de kom]men]de bru]ge]re af de nye red]ska]ber, og Claus Jør]gen]sen glæ]der sig lige så meget som bør]ne]ne over de for]bed]re]de for]hold for ele]ver]ne. – Det er vig]tigt, at bør]ne]ne kan få brændt en mas]se ener]gi af i pau]ser]ne gen]nem fy]sis]ke ud]fol]del]ser, for så kan de meget bedre kon]cen]tre]re sig om de mere teo]re]ti]ske ud]fol]del]ser i ti]mer]ne, fast]slår han - for i samme ån]de]drag at ud]tryk]ke stor til]freds]hed med for]æl]dre]op]bak]ning]en til ar]bejds]dag]ene. – Vi har en sær]de]les ef]fek]tiv for]æl]dre]for]en]ing, der altid er klar til at gøre et styk]ke ar]bej]de - både som kon]takt]led til for]æld]re]ne og ikke mindst som ini]tia]tiv]ta]ge]re til nye til]tag til glæ]de for bør]ne]ne, for]tæl]ler Claus Jør]gen]sen. Le]ge]plad]ser]ne ved sko]len og Hes]te]sko]en er blevet for]bed]ret på det sik]ker]heds]mæs]si]ge om]rå]de med for]skel]li]ge om]byg]nin]ger, li]ge]som der er byg]get ny svæ]ve]bane og fod]bold]bane med ban]der. Og til bru]ger]ne af den nye le]ge]plads kan der derfor kun lyde føl]gen]de op]ford]ring. Nyd de nye ram]mer til at lege i og husk lige at tak]ke far og/eller mor for ind]sat]sen i dén for]bin]del]se... ]