For dyrt at flyt]te til Sæby havn

] Hav]ne]for]mand un]drer sig over Læsø-fær]gens be]slut]ning ]

FRE]DE]RIKS]HAVN:Fær]ge]sel]ska]bet bag Læsø-fær]gen vinder ikke meget ved at flyt]te til Sæby. I hvert fald ikke øko]no]misk. Det mener, for]man]den for Fre]de]riks]havns selstyrehavns be]sty]rel]se, Niels Bach. - Ud fra et for]ret]nings]mæs]sigt syns]punkt kan jeg ikke se, det kan be]ta]le sig for dem at flyt]te. Der ligger jo nogle kæm]pe in]ves]te]rin]ger for]ude til et nyt hav]ne]an]læg, mens man i for]ve]jen har et ud]mær]ket eget hav]ne]an]læg, siger Niels Bach. Færgeseskabet har tidligere ud]talt sig om mu]lig]he]den for at flyt]te til Sæby, og efter en ræk]ke møder med Fær]ge]sel]ska]bet, hvor for]hand]lin]ger]ne reelt brød sammen ved seneste møde, vid]ste hav]ne]for]mand Niels Bach godt, at Læsø-fær]gen sæt]te kur]sen mod Sæby. Men han un]drer sig over be]slut]nin]gen. - De vil un]der]sø]ge, om det er bil]li]ge]re at sej]le til Sæby, og det tviv]ler jeg på, da vi har gi]vet dem et til]bud, der be]ty]der, at de kan sej]le til Fre]de]riks]havn bil]li]ge]re de næste mange år, end de har kun]net i meget lang tid, derfor har jeg svært ved at for]stå, deres re]ak]ti]on, siger Niels Bach. Gør Fær]ge]sel]ska]bet al]vor af at flyt]te til Sæby, er det ikke noget, der får Fre]de]riks]havn havn til at rys]te i buk]ser]ne, hvis man ude]luk]ken]de ser på det med øko]no]mis]ke øjne. - Det be]ty]der meget, meget lidt. Af en om]sæt]ning på 60-70 mil]li]oner kroner, står Læsø-fær]gen for langt under én mil]li]on, poin]te]rer Niels Bach. Hans ærg]rel]se knyt]ter sig derfor mest til det over]ord]ne]de ved at byen mis]ter Læsø-fær]gen, men hen]sy]net til de store kun]der har til]sy]ne]la]den]de ve]jet tun]gest. - Vores di]lem]ma er, at det er svært for os at be]hand]le en lil]le kun]de langt bedre, end vi be]hand]ler de store. Derfor har vi sagt, at de skal sej]le på samme be]tin]gel]ser som vores store fær]ge]kun]der, og for at gøre deres over]gang så blid som mu]ligt, har vi til]budt dem en frist på otte år, inden taks]ter]ne bliver for]hø]je]de, siger Niels Bach. Han be]trag]ter det som usand]syn]ligt, at en ny fær]ge over]ta]ger hav]ne]plad]sen, men Niels Bach un]der]stre]ger, at hav]nen sag]tens kan bru]ge plad]sen til de andre kun]der. - Men jeg hå]ber, at Fær]ge]sel]ska]bet fin]der ud af, at det er for]nuf]tigt at blive i Fre]de]riks]havn havn. Det samme gør Ejvind Nielsen, formand for Handels- og virksomhedsforeningen Frederik. - Det vil være meget uheldigt, hvis Læsøfærgen ikke længere skulle anløbe Frederikshavn og det kan ikke passe at man ikke kan snakke sig til rette om en ordning, siger Ejvind Nielsen, der mener, at det også må være i læsøboernes interesse. - Skal de til at betale for bus eller taxa for at komme videre fra Sæby, hvor er så besparelsen? Det er simpelthen useriøst, siger Frederiks formand.]