Ravnkilde

For ny in­de­ha­ver af køb­mands­bu­tik er livs­drøm ble­vet op­fyldt

Af Ole Jen­sen ole.jensen@dnordjyske.dk @Brød.9.u-indryk:RAVN­KIL­DE: Ud­sig­ten til rig­tig lan­ge ar­bejds­da­ge med åbent i køb­mands­bu­tik­ken i Ravnkilde alle ugens syv dage fra 7 til 19 hver dag skræm­mer ik­ke på no­gen måde 39-åri­ge Han­ne Degn. - Jeg er nem­lig selv ud­lært i en køb­mands­bu­tik, helt præ­cist midt i 80’erne hos køb­mand Hen­ning Saug­strup i Nør­ag­er på det sted, hvor køb­mand Finn Ove­sen i dag dri­ver Su­per Spar. Det har li­ge si­den al­tid væ­ret min drøm at over­ta­ge køb­mands­bu­tik­ken her i Ravn­kil­de og over­ho­ve­det in­gen an­dre ste­der. År­sa­gen til det er, at jeg er op­vok­set og i dag bor her med min fa­mi­lie, poin­te­rer Han­ne Degn. Hun er og­så over­be­vist om at det at være selv­stæn­dig og hver dag eks­pe­de­re og snak­ke med de man­ge kun­der hun ken­der i lo­kal­om­rå­det vil få de lan­ge ar­bejds­da­ge til blot at bli­ve no­get se­kun­dært i dag­lig­da­gen frem­over. - At køb­mand Finn Ove­sen rum­ler med pla­ner om at etab­le­re en ny køb­mands­bu­tik tæt på mo­tor­ve­jen i Ha­vers­lev af­skræk­ker mig hel­ler ik­ke, for­di der er ta­le om en tids­ho­ri­sont på mindst to tre år, til­fø­jer hun. Ind­sats for lands­by­mil­jø En væ­sent­lig årsag til at hun nu sprin­ger ud som selvstændig køb­mand er og­så hen­des bræn­den­de øns­ke om at gø­re no­get for lands­by­sam­fun­det i Ravn­kil­de. - Det er nem­lig utro­ligt vig­tigt, at vi som be­tin­gel­se for dens fort­sat­te ek­si­stens be­va­rer både sko­len og køb­mands­bu­tik­ken. De lokale bak­ker op om beg­ge ting, så jeg tviv­ler ik­ke på at der og­så frem­over når Jør­gen og Ka­ren Jen­sen nu stop­per og ta­ger de­res vel­for­tjen­te op­spa­re­de fe­rie fort­sat vil være ba­sis for at dri­ve en ren­ta­bel bu­tik i Ravn­kil­de, er­klæ­rer Han­ne Degn og til­fø­jer med et grin: - Og per­son­ligt kan jeg på sam­me tid godt li­de at gri­be den ud­for­dring, der lig­ger i at bli­ve selv­stæn­dig ef­ter 15 år med fast job som sæl­ger. Når det nu­væ­ren­de køb­mands­par i af­ten luk­ker og sluk­ker for sid­ste gang ef­ter 27 års vir­ke, vil bu­tik­ken være del­vis luk­ket frem til gen­åb­nin­gen lør­dag 22. april. For­an­dring i bu­tik på vej I den­ne pe­rio­de vil en stor del af in­ven­ta­ret bli­ve ud­skif­tet med nyt og væg­ge og lof­ter få en omgang ny ma­ling. Gulv­be­læg­nin­gen i den 220 kvm stor butik vil efter planen og­så blive skif­tet, og det lil­le sær­skil­te lukkede la­ger­rum fra Tatol-tiden langs vinduesfacaden ud mod parkeringspladsen vil bli­ve inddraget i bu­tiks­area­let frem­over. Købmandsbutikken skif­ter frem­over også navn til Spar Ravnkilde. - Og som no­get helt specielt og uund­vær­ligt fort­sæt­ter Kris­ta Hen­rik­sen hos mig. Hun har eks­pe­de­ret kun­der i butikken i rig­tig man­ge år, og skal nu til at læ­re mig om kun­de­kred­sen og hvor­dan al­ting fun­ge­rer i bu­tik­ken i den dag­lige drift, er­klæ­rer Han­ne Degn fuld af op­ti­mis­me og gå på mod.