For sej til motorvej

Nu forsøger de igen at udslette Egholm, som vi kender den. Det ligner ødelæggelsestrang, når politikere og embedsmænd m.fl. fremturer med Hasseris-løsninger for at kunne øge den i forvejen voldsomme biltrafik på begge sider af Limfjorden ved hjælp af en motorvej over Egholm.

Selv om myndighederne har gjort sig umage for at få så lidt modstand som muligt ved at lægge høringsperioden midt i sommerferien, har det været en glæde at konstatere, at modstanden mod en vestlig løsning bobler op alle vegne. Det er, som om folk nu er klar over, at det er alvor. Det eneste rigtige er nu alligevel at få fredet Egholm, så vi kan få standset en motorvej gennem Hasseris og over Egholm for at gå i land på nordsiden af fjorden. Det vil medføre røg, møg og støj i boligkvarterer og i rekreative områder. I en kendelse fra Naturklagenævnet, som er øverste instans på området, fremgår følgende: "Naturklagenævnet finder, at området rummer natur- og landskabelige værdier, som sammenholdt med de rekreative interesser, der knytter sig til øen, først og fremmest på grund af den nære beliggenhed til Aalborg vil kunne begrunde en fredning". Af Naturbeskyttelseslovens § 1, stk. 2, nr. 3 fremgår: "At give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre muligheden for friluftslivet". Det fastslås endvidere, at der ved lovens administration lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af sin beliggenhed kan have for almenheden. Egholm er absolut bynær natur, som efterhånden ligger midt i Aalborg. Masser af mennesker, børn og voksne i alle aldre valfarter til Egholm for at nyde naturen, roen og stilheden. Godt nok er der for meget intensivt dyrket landbrug, men det bør der kunne gøres noget ved, så vi får flere græssende kreaturer på Egholm. Hvorfor er Egholm så ikke blevet fredet for lang tid siden? For mig at se på grund af en alt for upræcis lovgivning, hvor petitesser tæller mere end det overordnede formål. Måske er det også, fordi de borgerlige repræsentanter i Naturklagenævnet er i flertal. Det er endnu ikke lykkedes mig at få papirudgaven af den nyeste VVM-undersøgelse, så jeg vil vente lidt med at tage fat på alle de andre uoprettelige skader, som det vil afstedkomme, hvis Egholm bliver asfalteret. Egholm er sej, og med lidt hjælp skal det nok lykkes at få den friholdt for en ødelæggende motorvej.

Forsiden