Jammerbugt

For­sin­ket for­år gav gyl­le­pro­ble­mer

Be­hol­de­re fyldt til bris­te­punk­tet - ma­skin­sta­tion har købt kæm­pe gyl­le­trai­ler for at lø­se pro­ble­mer­ne

Det se­ne for­år har be­vir­ket, at man­ge land­mænds gyl­le­be­hol­de­re har væ­ret fyldt til bris­te­punk­tet, og Bejst­rup Ma­skin­sta­tion har haft travlt med at flyt­te gyl­le til le­dige be­hol­de­re. Arkivfoto

Det se­ne for­år har be­vir­ket, at man­ge land­mænds gyl­le­be­hol­de­re har væ­ret fyldt til bris­te­punk­tet, og Bejst­rup Ma­skin­sta­tion har haft travlt med at flyt­te gyl­le til le­dige be­hol­de­re. Arkivfoto

BEJST­RUP:- På grund af det se­ne for­år er alt mark­ar­bej­de for­sin­ket i år, hvor vi of­te har væ­ret i gang både i fe­bru­ar og he­le marts. I år blev det ik­ke før om­kring 1. april, vi rig­tigt kom i gang med det egent­li­ge mark­ar­bej­de, for­tæl­ler in­de­ha­ver af Bejst­rup Ma­skin­sta­tion, Per Kold Kris­ti­an­sen. Det se­ne for­år be­vir­ke­de, at land­mæn­de­nes gyl­le­be­hol­de­re var fyldt til bris­te­punk­tet, og når vi ved, at en be­sæt­ning på 100 krea­tu­rer pro­du­ce­rer 8-10 ton gyl­le i døgn­et, var det for man­ge land­mænds ved­kom­men­de et kap­løb med ti­den, om mar­ker­ne blev frost­fri, in­den gyl­len nå­ede den øv­re kant. - Der­for har vi i år flyt­tet en­or­me mæng­der af gyl­le fra de fyld­te be­hol­de­re til ste­der, hvor der var le­dig be­hol­de­re. Man­ge land­mænd har selv reservelagerplads på ned­lag­te na­bo­ejen­dom­me i na­bo­la­get, og i an­dre til­fæl­de for­mid­ler vi en kon­takt, si­ger Per Kold Kris­ti­an­sen. - Be­ho­vet for at flyt­te gyl­le blev ef­ter­hån­den så stort, at vi måt­te an­skaf­fe en gyl­le­trai­ler, der kan rum­me 33 ton til trans­por­ten. In­ves­te­rin­gen i den spe­ci­el­le trai­ler har her­ud­ov­er den for­del, at den til­li­ge kan an­ven­des til trans­port af gyl­le ud til mar­ker­ne, hvor gyl­le­vog­nen ar­bej­der. Der­ved und­går vi en del tom kør­sel, og land­man­den spa­rer en del pen­ge. Ud over gyl­le har der vist sig et sti­gen­de be­hov for ud­bring­ning af fly­den­de gød­ning. - Ud­bring­nin­gen af fly­den­de am­mo­ni­ak, der for år til­ba­ge var et stort om­rå­de, er helt slut på grund af de sto­re distributionsudgifter, si­ger Per Kold Kris­ti­an­sen. I takt med, at mar­ker­ne blev tjen­li­ge til den or­di­næ­re jord­be­hand­ling, har der væ­ret fuldt tryk på. Så­nin­gen af korn­af­grø­der er stort set slut, idet den væ­sent­lig­ste del af af­grø­der­ne bli­ver så­et som vin­ter­sæd. - Vi be­gynd­te så­nin­gen af majs i tors­dags, og fra i mor­gen kø­rer såmaskinerne med majs for fuld kraft. Vi ven­ter at skul­le ha­ve til­så­et 3000 hek­tar i lø­bet af de næs­te uger, så vi når li­ge at bli­ve fær­di­ge med for­års­ar­bej­det, in­den vi skal i gang med græs­slå­nin­gen. - Selv om det er sent for­år, ved vi, at om­kring 20. maj skal vi i gang med græs­slå­nin­gen, si­ger den er­far­ne ma­skin­sta­tions­ejer, der selv står for plan­læg­nin­gen af de man­ge op­ga­ver for de 50-60 med­ar­bej­de­re. Bejst­rup Ma­skin­sta­tion ejer halv­de­len af Far­strup Ma­skin­sta­tion, og der er op­ret­tet en fi­li­al i Over­la­de. Men det er fra Per Kold Kris­ti­an­sens skri­ve­bord i Bejst­rup, op­ga­ver­ne i Han Her­red og Vest­him­mer­land bli­ver for­delt. - Der er en sti­gen­de ten­dens til, at vi gan­ske en­kelt over­ta­ger alt mark­ar­bej­de på ejen­dom­me­ne som to­tal­en­tre­pri­se, nog­le ste­der er det mås­ke 80-90 pro­cent. Dis­se af­ta­ler for­hand­les og af­ta­les med land­mæn­de­ne i lø­bet af vin­te­ren, og vi kan i god tid be­gyn­de at plan­læg­ge. Det let­ter en del af det pres, der er ved te­le­fo­nen, så vi til dels und­går den si­tua­tion, at alle vo­re kun­der rin­ger på én gang og mel­der, at nu er net­op de­res mark eg­net til at bli­ve be­ar­bej­det. - Med mi­ne 30 års er­fa­ring gi­ver det et vist kend­skab til mar­ker­ne i Jam­mer­bug­ten og Vest­him­mer­land, si­ger Per Kold Kris­ti­an­sen.