For]søg]te at stjæ]le bil]

} I løbet af week]en]den har en tyv for]søgt at stjæ]le en Peu]geot, der stod par]ke]ret på Sta]dion]vej. Sta]kit øde]lagt } Po]li]ti]et har fået en anmedelse om hær]værk. En hus]ejer har fået øde]lagt 15 lam]mer på sit Ska]gen sta]kit. Des]uden er der blevet smad]ret en rude på 100 x 100 cen]ti]men]ter. HJAL]LE]RUP 420 ele]ver i ak]ti]on } I dag fin]der Iron-Kid-Nord]jyl]land sted på Hjal]le]rup og Dron]ning]lund sko]ler. Alle sko]ler i am]tet er in]vi]te]ret, men der duk]ker kun ele]ver op fra kom]mu]nens sko]ler. I alt skal 420 ele]ver svøm]me, cyk]le og løbe. Dron]ning]lund Bud]get ta]ger form }Øko]no]mi]ud]val]get har sagt god for det grund]bud]get, der af den kom]mu]na]le di]rek]ti]on er blevet ud]ar]bej]det til brug for det videre, po]li]tis]ke ar]bej]de med kom]mu]nens 2004-bud]get. Det nye grund]bud]get er en frem]skriv]ning af bud]get]tet for indevæ-ren]de år - med til]hø]ren]de jus]te]rin]ger og kor]rek]tio]ner - og det van]ske]li]ge ar]bej]de med at få bud]get]tet fær]dig]gjort via po]li]tis]ke for]hand]lin]ger om øns]ker og jus]te]rin]ger ligger nu for]ude. Det sker ind]led]nings]vis med et luk]ket te]ma]mø]de i by]rå]det på tirsdag.]