EMNER

Fordeling af udgifter til kystsikring kasseret

Dyre huse nærmest kysten skal betale mere

Om igen siger Transportministeriet til Frederikshavn Kommune. Det handler om, hvem der skal betale for ny kystsikring ved Gammel Skagen. Tidligere betalte det offentlige. Men nu kan kommunerne pålægge grundejere en del af udgifterne. Det har Frederikshavn Kommune valgt at gøre. Problemet har været at finde en udgiftsfordeling, som rammer nogenlunde retfærdigt. Der er snart to år siden, at teknisk forvaltning fremlagde det første forslag til udgiftsfordeling. Den blev sablet ned på et borgermøde i Skagen. Resultatet blev en ny udgiftsfordeling. Den var baseret på enhedsafgifter, som var størst for grunde i zonen nærmest kysten. Sammenlagt skulle de kystnære grunde betale 50 procent af udgifterne, I mellemzonen var taksten lidt lavere og i yderzonen meget lavere. Grundejere i baglandet slap helt slap for at bidrage. Men alle blev ikke glade, da der kom en ny fordeling af udgifterne. En række grundejere klagede, og derfor endte sagen for lidt over et år siden i Transportministerriet. Nu har Transportministeriet truffet en afgørelse. Ministeriet afviser kommunens fordelingsprincip og kommunens argumentation om benytte enhedsafgifter. Enhedsafgifter er, anfører kommunen, det administrativt mest enkle. Ministeriet anviser ikke en alternativ udgiftsfordeling, men hjemviser sagen til ny behandling i kommunen. Dog giver ministeriet kommunen en rettesnor: ejendomsværdi eller kystlængde skal inddrages i en ny udgiftsfordeling. De, der har størst fordel af kystsikringen, skal nemlig også betale mest. Trafikministeriet har haft Kystdirektoratet til specielt at vurdere følgerne af, at den kommende kystsikring udstrækkes til også at omfatte det sydlige område ved sommerhuset Fellen. Kystdirektoratet konkluderer, at kystsikringen på det sted reelt kun gavner Fellen og kan have negativ effekt andre steder.