Hjørring

Forening fik tilskud til venskabsbybesøg

HJØR–RING:Fo–re–nin–gen Nor–den har fået 25.000 kr. i til–skud fra øko–no–mi–ud–val–get til et ar–ran–ge–ment 9. juni i for–bin–del–se med be–søg fra kom–mu–nens fire ven–skabs–by–er - mås–ke det sid–ste be–søg idet hele venskabsbyordningen ta–ges op til re–vi–sion i for–bin–del–se med dan–nel–sen af Ny Hjør–ring Kom–mu–ne. Hjør–ring Kom–mu–nes ven–skabs–by–er er Kerava i Fin–land, Reykjanesbær på Is–land, Kris–tians–sand i Nor–ge og Troll–hät–tan i Sve–ri–ge.Hjør–ring Kom–mu–ne har des–uden sam–ar–bejds–af–ta–ler med Tczew i Po–len og Wer–der/Ha–vel i Tysk–land. Re–præ–sen–tan–ter for de fire ven–skabs–by–er kom–mer til Hjør–ring 7.-11. juni. Her skal man blandt an–det be–slut–te, hvad man gør frem–over. Med kom–mu–nal–re–for–men får man plud–se–lig en stor–kom–mu–ne med et stort an–tal ven–skabs–by–er, da ikke kun Hjør–ring har ven–skabs–by–er. Der del–ta–ger fem po–li–ti–ke–re fra hver af kom–mu–ner–nes ven–skabs–by–er. Des–uden med–vir–ker én em–beds–mand samt re–præ–sen–tant for fo–re–nin–gen Nor–den, samt to ung–doms–re–præ–sen–tan–ter.