Foreninger belønnes for at have unge medlemmer

Spejderkorps ilde stedt med lave kontingenter

AALBORG:- Det er de voksne, der skal betale - og ingen områder slipper, konstaterer formanden for Aalborg Kommunes folkeoplysningsudvalg, Kjeld Jensen, efter at udvalget i går diskuterede næste års økonomi på foreningsområdet. Ifølge det kommunale budgetforlig skal der spares næsten 1,7 million kroner på området i 2003. De penge vil Kjeld Jensens udvalg finde ved dels at forhøje gebyrerne for brug af kommunale lokaler og haller, dels at sænke tilskuddet til de foreninger, der har egne lokaler. Da det som nævnt er de voksne, det skal "gå ud over", har udvalget valgt en model, hvor man kræver ekstra store gebyrer ind og sænker tilskuddene mere end nødvendigt. På den måde kommer der omkring 2,7 millioner ekstra kroner i kassen - og dermed er der råd til at lade en enkelt million sive tilbage i systemet. Fidusen er, at millionen fordeles alt efter, hvor mange medlemmer under 26 år hver enkelt forening har. Med andre ord: Jo flere unge medlemmer, jo større tilskud fra kommunen. Spejderproblem Modellen er umiddelbart ikke synderligt smart, hvis man er spejder eller FDF'er - og netop i de uniformerede korps er der en voldsom overvægt af børn og unge. - Spejderne har et "internt problem", for de har et forholdsvis lille kontingent. Ifølge reglerne må vi ikke udbetale aktivitetstilskud, som er højere end kontingentet. Hvis de eksempelvis er berettiget til et tilskud på 500 kroner pr. medlem, men kun har et kontingent på 100 kroner, så kan de ikke få pengene, påpeger Kjeld Jensen. Formanden nævner, at det lave kontingent hos eksempelvis FDF skyldes, at man dér selv betaler for en række aktiviteter ud over kontingentet, for eksempel deltagelse i en landslejr. Hvis man i stedet satte kontingentet op og lod landslejren være gratis, ville problemet være løst. - Så et godt råd til dem vil være at omlægge. Jeg tror, at spejdernes repræsentant i folkeoplysningsudvalget vil gå hjem og arbejde på sagen, konstaterer Kjeld Jensen. Han anslår, at cirka 100.000 kroner bliver flyttet fra idrætten og de idébetonede foreninger til spejderne, hvis sidstnævnte finder et kontingentsystem, der ligner den øvrige foreningsverdens. Dobbelt svømmepris Folkeoplysningsudvalgets foretrukne model betyder, at tilskuddet til driften af private lokaler næste år nedsættes fra 80 til 75 procent. Gebyret for at bruge kommunale lokaler stiger fra 60 til 100 kroner pr. kvadratmeter, og desuden skal gebyret på idrætshaller stige fra 30 til 40 kroner pr. time. Svømmehalsgebyret stiger fra 30 til 65 kroner pr. time, og brugen af svømmesale bliver også over dobbelt så dyr: 35 kroner pr. time mod nu 15 kroner. Gymnastiksalsprisen er uændret 15 kroner i timen. Som nyt indføres der en ændret definition på haller og sale. Et ekstra trin sættes ind, så der fremover også opkræves gebyr for "sportssale" - de mellemstore sale som eksempelvis Seminarieskolens og Skipper Clement Skolens. Prisen er sat til 25 kroner pr. time. De nye retningslinier, som skal godkendes i skole- og kulturudvalget, vil ikke medføre nogen forskydning hvad angår niveauet mellem private og kommunale lokaler. Som hidtil vil det stadig være dyrest at have sit eget klubhus fremfor at dele med andre, men forskellen mellem de to pilles der ikke ved, understreger Kjeld Jensen. Også voksenundervisningen var på dagsordenen i går. Her arbejdede folkeoplysningsudvalget ud fra den kendsgerning, at aftenskolernes budget som følge af finansloven er beskåret med 4,65 millioner kroner. Det skyldes ikke mindst, at kommunens samlede tilskud til almindelig undervisning og foredrag højst må udgøre en trediedel af aftenskolernes samlede udgifter til lederhonorar og lærerløn, mod tidligere to trediedele. De nye tilskudsregler vil anslået medføre en aktivitetsnedgang på cirka 20 procent. I et forsøg på at imødegå nedgangen, satser kommunen på at omfordele nogle af midlerne på området. Fordelingen baseres fremover på aftenskolernes lønudgifter - tidligere var tilskuddet baseret på deltagertimer.