Politi

Formål er at skabe tryghed

POLITI:Politiets formål er at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Formålet tilgodeses bedst, hvis de nuværende 54 politikredse reduceres til 10-12 kredse, hævdes det i udspillet til en politireform, og man er godt dækket ind med fine undersøgelser lavet af fine konsulentfirmaer og fine professorer. Ingen skal komme og feje noget af bordet, endsige gøre indsigelse mod reformen. Dokumentationen er mur- og nagelfast og vel nærmest urørlig. Det er herefter uden for diskussion, at vejen til et bæredygtigt politi er større politikredse med døgnpatruljering i biler og så lidt synlighed som muligt. Borgerundersøgelsen har jo dokumenteret, at befolkningen ikke ønsker synligt politi. Sådanne ønsker kommer alene fra pressen og politikerne, der åbenbart har taget grundigt fejl, eller har de? Når undersøgelsen viser, at bekæmpelse og opklaring af kriminalitet vejer tungest, medens synlighed, patruljering og tryghed vejer mindst, må der være grund til at undre sig. Tingene hænger som bekendt sammen og kan ikke adskilles, sådan som man har gjort i undersøgelsen, der dog også selv nævner, at man ikke præcis ved, hvad borgerne mener med bekæmpelse af kriminalitet, men, siger man, begrebet bruges sikkert ofte til at dække over både opklaringsarbejde, patruljering og forebyggelse. Generelt siger undersøgelsen om borgernes prioriteringer: "Borgerne vil i stor udstrækning have det hele, og prioriterer i øvrigt ud fra en ofte begrænset viden om politiets indsats, hvor vi som interviewere temmelig let kunne bringe respondenterne i tvivl om de foretagne prioriteringer ved at komme med supplerende oplysninger". Med andre ord advarer undersøgelsen selv mod at udlægge resultaterne alt for skråsikkert. Patruljering og synlighed skaber selvfølgelig ikke tryghed, hvis borgerne opfatter patruljering og synlighed som kampberedt politi iført kampuniformer og visir. Ordet "patruljering" er ikke velvalgt i en borgerundersøgelse, da de fleste opfatter det som polititropper, der er udkommanderet til særlige formål. Mon ikke resultatet ville være blevet et andet, hvis man havde tegnet billedet af politibetjenten, der standser trafikken for at lede andemor med ællinger over vejen? Bekæmpelse, opklaring og forebyggelse af kriminalitet forudsætter et gående, synligt politi med lokalkendskab, et politi, der bruger tid på at servicere borgerne på gaden med råd og vejledning, et politi, der skaber tillid, og som således også kan lytte sig til opklaring af forbrydelser. Justitsminister Lene Espersen (K) bør derfor også holde fast i sit krav om mere (positiv) synlighed. Lad derfor ikke en undersøgelse med mange fejlkilder få det sidste ord.