Fornuftig målsætning for nitrat

MILJØ:Som udgangspunkt bør vores dybe grundvand indeholde under 5 mg nitrat pr. liter. Det er det naturlige, og det er det bedste for natur, dyr og mennesker. Desværre spildes der alt for meget kvælstof fra dansk landbrug, hvilket er den primære årsag til, at nitrat truer grundvandet. Et stigende antal steder er spildet så stort, at drikkevandsboringer må lukke. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg pr. liter. En grænse, der er bred enighed omkring og som er fastsat fordi højere nitratindhold giver sundhedsmæssige problemer. Indeholder det grundvand der pumpes op mere end 50 mg nitrat pr. liter skal boringen lukkes, og forbrugerne må betale for at finde en ny og renere boring et andet sted. Nogle steder fortynder man vandet fra nitratforurenede boringer, så drikkevandet, der kommer ud til os for brugere altid er under grænsen på 50. I en tid, hvor den ene boring efter den anden lukkes, er løsningen med at fortynde selvfølgelig ikke holdbar i længden. Den eneste holdbare politik er at skride ind med restriktioner, der beskytter grundvandet. I første omgang skal vi sætte ind i de 2-3 procent mest følsomme områder af Nordjylland, hvor vores drikkevand hentes op i dag. I de områder skal beskyttelsen af fremtidens drikkevand have absolut førsteprioritet. Derfor ser jeg det som særdeles positivt, at lovgivningen nu åbner op for at amtet sammen med vandværkerne kan lave indsatsplaner, hvor kontante krav sikrer grundvandet. De steder, det er nødvendigt, får landmænd og andre, hvis aktiviteter på overfladen bliver berørt, betaling for ikke at forurene grundvandet. Det spørgsmål som amtsrådet på tirsdag efter megen debat tager stilling til er, hvilken målsætning for nitratindhold i grundvandet vi skal arbejde ud fra i de kommende indsatsplaner. Den målsætning må under ingen omstændigheder være over 25 mg nitrat pr. liter. Dels er vi nødt til at operere med en sikkerhedsmargen, så vi også efter specielt regnfulde år kan holde os under de 50 mg pr. liter. Dels er der absolut ingen grund til at nitratindholdet skal nærme sig de 50 mg pr. liter, hvor der opstår sundhedsrisici. Her er småbørn specielt udsatte. Dels er 25 mg anbefalingen fra et bredt sammensat udvalg under Folketinget, der arbejdede med spørgsmålet for et par år siden. Det glæder mig meget, at et flertal i amtsrådet tilsyneladende holder fast i målsætningen om de 25 mg, og jeg glæder mig til, at indsatsplaner begynder at virke ude i virkelighedens verden, så kommende generationer ikke skal døje med nitrat i drikkevandet på samme måde vi gør mange steder nu om dage.