Brønderslev

Forsmag på landslejr

Børnene kan næsten ikke vente på at komme på landslejr. Privatfoto

Børnene kan næsten ikke vente på at komme på landslejr. Privatfoto

BRØN–DERS–LEV:FDF Brøn–ders–lev har sam–men med ca. 800 an–dre FDF’ere fra Lands–del 1 væ–ret sam–let på Kniv–holdt i Fre–de–riks–havn. Her hav–de de for–træ–ning til FDF’s sto–re Lands–lejr, som fo–re–går 5.-14. juli på FDF’s om–rå–de Slet–ten ved Sil–ke–borg. - Ak–ti–vi–te–ter–ne på for–træ–nin–gen be–stod bl.a. af en pio–ner–op–ga–ve, en bål–op–ga–ve og en pandekageopgave, for–tæl–ler le–der Hel–ene Jen–sen fra FDF Brøn–ders–lev. FDF Brøn–ders–lev valg–te at lave en ind–gangs–por–tal, som også fun–ge–re–de som lyg–te–tårn, til de–res pio–ner–op–ga–ve. - Tår–net blev rig–tig flot, og lyg–ter–ne vis–te vej hjem til lej–ren om af–te–nen ef–ter de sto–re fæl–les lejr–bål, for–tæl–ler Hel–ene Jen–sen. Hele week–en–den gav bør–ne–ne en for–smag på den sto–re lands–lejr, hvor der kom–mer ca. 11.000 del–ta–ge–re fra hele lan–det samt et an–tal del–ta–ge–re fra ud–lan–det. Da week–en–den var slut, kun–ne bør–ne–ne næs–ten ikke ven–te, til det bli–ver som–mer, for nu vil de bare ger–ne af sted, for–tæl–ler Hel–ene Jen–sen Som et af bør–ne–ne ud–tryk–te det: ”Nu for–står jeg, hvor–for jeg skal med - Det er bare rig–tigt sjovt”.