Redningsvæsen

Forsvaret ikke en modspiller

I Socialdemokraternes langsigtede økonomiske strategi er der besparelser på forsvarets budgetter. Nogle tror, at det betyder, at Socialdemokraterne bare vil spare på Forsvaret. Intet er mere forkert.

Lad mig her forklare, at det bestemt ikke betyder, at Socialdemokraterne ønsker et dårligere forsvar, tværtimod. Socialdemokraterne ønsker et effektivt Forsvar, der tager højde for den aktuelle sikkerhedspolitiske situation. Socialdemokraterne vil naturligvis leve op til den aftale, som danner baggrund for det nuværende forsvarsforlig. Vort udspil i den langsigtede økonomiske strategi skal efter min mening ses som oplæg til de nye forhandlinger om det nye forlig. Besparelse på driften: Vi skal efter oplægget om mange år have besparelser på driften af forsvaret, og vi vil også gerne have produktionsforbedringer. Det kan bl.a. ske ved at ændre forsvarets organisation, så den kommer i overensstemmelse med den aktuelle trussel. Vi kunne eksempelvis ønske Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen slået sammen til den strategiske og politiske kommando. Det vil give besparelser og øge effektiviteten og synligheden i Forsvaret. Vi kunne ønske de tre værnskommandoer slået sammen til to kommandoer, en national og en international kommando med samplacering i Karup. Vi kunne se Beredskabsstyrelsen placeret i samme lokalitet som de to udførende kommandoer, da der virkelig i fremtiden bliver behov for - både nationalt og internationalt - at etablere samarbejde mellem de tre værn og redningsberedskabet. Vi kunne overveje at få et enkelt eller to tjenestesteder nedlagt, så vi fremover kan have alt personel placeret i to storgarnisoner med centrum om Forsvarsministeriet/Forsvarskommandoen i den sjællandske storgarnison og Karup som centrum i den jyske storgarnison. Reelt vil næsten alle tjenestesteder kunne bevares ved en sådan model. Alle tjenestesteder vil herefter være i en afstand fra centrum, der medfører, at officerer, befalingsmænd, konstabler og civile kan opretholde bopæl på samme adresse også efter flytning fra tjenestested. Længst afstand vil efter en sådan plan eksempelvis blive fra Frederikshavnsområdet til Karup. Vi ønsker derudover en analyse af den operative struktur i alle tre værn, ikke mindst i Hæren, hvor vi umiddelbart har svært ved at se formålet med Divisionsstrukturen. Vi ønsker ikke et Forsvar baseret på konceptet om ¿Først ind ¿ Først ud¿, men ønsker et virkeligt effektivt Forsvar, der kan operere under de nye trusler fra terror, sult, borgerkrig m.v. i rammen af en anerkendt international organisation. Værnepligten: Vi er generelt meget positiv over for værnepligtssystemet, men finder, at det nuværende system ikke lever op til de krav, vi med anstændighed må stille til et værnepligtssystem. Det må være et krav, at værnepligtige efter hjemsendelse skal designeres i en funktion og i en enhed, som er planlagt anvendt i en given situation. I betænkning 902 vedrørende nyordningen af Forsvarets Personelforhold er dette klart beskrevet. Den gang var det i forhold til mobiliseringsstyrken, i dag må det være i forhold til et aktuelt behov. Vi kræver derfor en fornyet analyse efter principperne, som de blev anvendt i Arbejdsgruppen vedrørende anvendelse af Værnepligtige (AGV). Hvis dette ikke skønnes muligt, må vi efter min mening suspendere værnepligten og løse rekrutteringsproblemet til Forsvaret via Forsvarets Dag med sessionsbehandlingen m.v. Besparelse på materiel: Socialdemokraterne ønsker ved udspillet om den langsigtede økonomiske strategi at slå fast, at vi ikke vil acceptere et stort antal JSF jagerfly. Vi finder ikke, at et stort antal kampfly vil være i overensstemmelse med vort ønskede koncept for Forsvaret. Til gengæld forlanger vi, at alle enheder og alt personel, der skal udsendes eller som skal operere i Danmark i forbindelse med katastrofer forårsaget af terror og naturen, skal udstyres med det bedste og det mest effektive materiel. De skal tilsvarende have den bedst mulige og mest relevante uddannelse målrettet mod indsatsen. Vi er også opmærksom på at få uddannet det personel, der senere bliver hjemsendt, så de bliver klar til det efterfølgende civile liv. Vort samfund skal skabe mest tryghed og mest velfærd for vore borgere. I den ramme skal Forsvarets indsats også ses. Forsvaret skal derfor også være en markant del af det samlede nationale beredskab både for så vidt angår sundhed som generel sikkerhed. Forsvaret og Redningsberedskabet skal derfor udgøre en væsentlig del af det Totale Beredskab. Forsvaret må aldrig blive oplevet som en modspiller til samfundets beredskab, sikkerhed og velfærd.