Aalborg

Fra be­fri­el­se til op­byg­ning

AaB skal både gen­op­byg­ge hol­det og til­li­den til pub­li­kum

AAL­BORG:Der var en­gang, at Aal­borg Sta­di­on vir­ke­de som en uind­ta­ge­lig fæst­ning for AaB. I den­ne sæ­son har klub­bens hjem­me­bane sna­re­re fun­ge­ret som en ga­ve­bod for gæs­ter­ne i takt med, at ska­ren af AaB-til­hæn­ge­re er skrum­pet ge­val­digt ind. Seks li­ga­kam­pe - in­klu­si­ve ef­ter­årets sid­ste hjem­me­kamp mod FCK - nå­ede AaB at spil­le på eget græs uden at opnå en ene­ste sejr, in­den hol­det en­de­lig fjer­ne­de kom­plek­set i af­tes mod li­ga­ens dår­lig­ste ude­hold, Sil­ke­borg, i en kamp, der el­lers er bedst tjent med en plads i glem­me­bo­gen. Tilskuersvigt I alt er for­år­ets seks hjem­me­kam­pe kun ble­vet set af 28.620 til­sku­ere. Det sva­rer til et snit på knap 4.800 i en sæ­son, hvor AaB kal­ku­le­rer med at træk­ke 8.000 pr. kamp. Mindst lige så slemt for klub­ben er det, at man for­nem­mer en øget dis­tan­ce mel­lem AaB og et både skuf­fet pub­li­kum, der i util­freds­hed med præs­ta­tio­ner­ne op­træ­der min­dre loy­alt. Ud­vik­lin­gen er uhel­dig for alle im­pli­ce­re­de par­ter, og der fin­des reelt kun den løs­ning, at AaB-le­del­sen i som­mer­pau­sen sam­men­sæt­ter en trup med tro­væ­rdig mu­lig­hed for at op­fyl­de klub­bens mål­sæt­ning. 1-0 over Sil­ke­borg var AaB’s før­ste hjem­me­sejr i Su­per­li­ga­en i et halvt år - si­den 3-0 ge­vins­ten mod Brønd­by 6. no­vem­ber - og ind­sat­sen ret­te­de ikke op på de mang­ler, der er ble­vet ud­stil­let i den­ne sæ­son. Et godt afsæt Fun­da­men­tet i den nu­væ­ren­de sy­nes skrø­be­ligt, idet in­gen in­di­vi­dua­lis­ter for al­vor har mar­ke­ret sig som kon­stan­te pro­fi­ler i for­året, li­ge­som AaB ikke har fun­det frem til en ef­fek­tiv spil­le­stil. Det er så­le­des svært at pege på nav­ne, som kan ud­gø­re grund­stam­men i næs­te sæ­son. De nær­mes­te kan­di­da­ter må være Jim­my Niel­sen, Micha­el Ja­kob­sen, Ras­mus Würtz og Tho­mas Au­gus­ti­nus­sen, men der er vold­somt brug for to-tre for­stærk­nin­ger, som både ver­balt og spil­le­mæs­sigt kan løfte hol­det. Det­te er dog frem­tid, og for både AaB og til­hæn­ger­ne var det vel undt at kun­ne nyde den læn­ge ven­te­de suc­ces­op­le­vel­se på Aal­borg Sta­di­on. Nu mang­ler to li­ga­kam­pe, på søn­dag ude mod FC Midt­jyl­land og en uge se­ne­re hjem­me mod Es­bjerg. En pæn point­høst i dis­se kam­pe kan ikke red­de sæ­so­nen, men give et for­nuf­tigt af­sæt, når et AaB-hold i ny ud­ga­ve lø­ber på ba­nen ef­ter som­mer­fe­ri­en.