Fra Kirkeby til digitale malerier

Det var Per Kirkeby, der vakte kunstneren i Allan Otte. De nyskabende og efterspurgte bliver nu udstillet i Aars

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det kan være svært at se, om det er et fotografi eller et maleri. Det er ikke bare det detaljeret penselstrøg der skaber tivlen. Det brede format, som man kender det fra biografen er også med til at skabe det fotografiske udtryk. Foto Lars Pauli

AARS:Ved før­ste øje­kast lig­ner det fo­to­gra­fi­er, der er for­stør­ret vold­somt op. Men går man lidt tæt­te­re på, så be­gyn­der man at få for­nem­mel­sen af, at det nok er ma­le­ri­er. Og dris­ter man sig til at røre ved ma­le­ri­er­ne, så fin­der man ud af, at den er god nok. Der er brugt pen­sel­strøg. Mu­seums­cen­ter Aars åb­ne­de i week­en­den ud­stil­lin­gen ”Everything is good here”, der be­står af 15 sto­re ma­le­ri­er. Kunst­ne­ren bag er 27-årig Al­lan Otte, der er vok­set op i Ø­strup. Kunst­ne­ren bor i dag i Kø­ben­havn, hvor han stu­de­rer på Det Kon­ge­li­ge Kunst­aka­de­mi. Han har tid­li­ge­re ud­stil­let på Part2 Gal­le­ri, men det er før­ste gang, hans vær­ker fin­der plads på væg­gen på Mu­seums­cen­ter Aars. Og det er en stor op­le­vel­se. - Det er no­get, jeg har glæ­det mig til læn­ge. Min in­te­res­se for kunst blev for al­vor vakt, da mu­se­et var un­der op­byg­ning. Jeg har al­tid væ­ret in­spi­re­ret af Per Kir­ke­by, og jeg sy­nes det er et fan­ta­stisk sted, si­ger Al­lan Otte. Fra Aars til Ar­ken Stu­den­ter­hu­en fik han i Aars, og si­den har det da også væ­ret kuns­ten der har fyldt det meste af hver­da­gen. Men især in­den for de sid­ste to år, er det gået stær­kt. Al­lan Otte har i den pe­rio­de solgt alle de ma­le­ri­er, han har la­vet. Blandt kø­ber­ne kan næv­nes det kunst­mu­se­et Ar­ken i Kø­ben­havn. Og når man be­gyn­der at sæl­ge sin kunst, så gi­ver det gen­lyd. Al­lan Otte har der­for også måt­te give in­ter­views og se sit navn i avi­sen. Men den rol­le er ikke en, han er sær­lig glad for. - Jeg vil helst være i bag­grun­den. Det skul­le ger­ne være mine ma­le­ri­er, folk er in­te­res­se­ret i - og ikke mig, si­ger han. Og no­get af det værs­te han ved er, at bli­ve sat i bås. - Jeg går ikke op i, hvor­dan man kan be­skri­ver mig som kunst­ner, si­ger han. Men et mær­kat kan dog hæf­tes på Al­lan Otte. For en af for­kla­rin­ger­ne på, at hans vær­ker plud­se­lig er ble­vet en ef­ter­spurgt vare kan være, at han har ud­vik­let sin helt egen me­to­de til at frem­stil­le bil­le­der på. En me­to­de, ikke man­ge be­nyt­ter sig af. Skit­ser­ne til de sto­re fo­to­gra­fi­ske ma­le­ri­er bli­ver nem­lig la­vet på en com­pu­ter. Med et ka­me­ra i hån­den ta­ger Al­lan Otte ofte ud i lan­det og ta­ger bil­le­der af for­skel­li­ge mot­iver. Dem blan­der han så med lig­nen­de mot­iver fra blandt an­det in­ter­net­tet og bla­de. Her­ef­ter bru­ger han com­pu­te­ren til at frem­stil­le mo­ti­ver­ne, som han kas­ter op på et lær­red ved hjælp af en pro­jek­tor. Til sidst teg­ner han stre­ger­ne og far­ve­læg­ger ma­le­ri­er­ne i hån­den. Og selvom man­ge nok vil mene, at com­pu­te­re og ma­le­ri­er ikke bør blan­des, så me­ner Al­lan Otte, at net­op den­ne me­to­de ska­ber de bed­ste ma­le­ri­er. - Com­pu­te­ren er jo bare et helt nyt værk­tøj. Selve ma­le­ri­et er sta­dig ma­let i hån­den, og jeg tror det er frem­ti­den. For med en com­pu­ter er der fle­re mu­lig­he­der, si­ger han. Por­træt af land­bru­get De 15 ma­le­ri­er på udstilligen er landskabsportrætter, der alle in­de­hol­der ele­men­ter fra land­bru­get. Der er f.eks. et ma­le­ri af en DLG byg­ning, en trak­tor i mar­ken, en stor gård med til­hø­ren­de mar­ker og et bio­gas­an­læg. - Jeg går be­vidst ef­ter et kun­stigt ud­tryk. Og jeg vil ger­ne, hvis pub­li­kum un­drer sig, når de ser på ma­le­ri­er­ne, som jeg har for­søgt at lave så stem­nings­fyldt som mu­ligt. At det er land­bru­get jeg ma­ler hæn­ger sam­men med, at når man vil lave land­skabs­bil­le­der i Dan­mark, så er det svært at kom­me uden­om land­bru­get, si­ger Al­lan Otte. Ud­stil­lin­gen kan ses på Mu­seums­cen­ter Aars de næs­te fem uger frem til 18. juni. In­gen af ma­le­ri­er­ne er dog til salg. De blev nem­lig solgt alle sam­men, da ud­stil­lin­gen hav­de pre­mi­ere i Kø­ben­havn.