Fra mål­ma­ger til sli­der

Tho­mas Rei­nert til A-VM som sli­der i fjer­de­kæ­den

De fire nordjyske landsholdsspillere, Christian Schioldan (tv), Bo Nordby Andersen, Thomas Reinert og Jens Nielsen (th) samlet omkring landstræner Mikael Lundströms computer, der gemmer på planen om, hvordan Danmark overlever endnu et A-VM og fortsætter marchen mod at nå målet om at etablere sig blandt verdens ti bedste nationer. Foto: Michael Koch

De fire nordjyske landsholdsspillere, Christian Schioldan (tv), Bo Nordby Andersen, Thomas Reinert og Jens Nielsen (th) samlet omkring landstræner Mikael Lundströms computer, der gemmer på planen om, hvordan Danmark overlever endnu et A-VM og fortsætter marchen mod at nå målet om at etablere sig blandt verdens ti bedste nationer. Foto: Michael Koch

RIGA:Der er en ver­den til for­skel på at do­mi­ne­re på klub­hol­det og på at spil­le fjerdeviolin på lands­hol­det. Men Fre­de­riks­havn White Hawks’ for­ward, Tho­mas Rei­nert, ken­der sin plads, og han er pa­rat til at kæm­pe sin chan­ce fra den dan­ske fjer­de­kæ­de her i sit før­ste A-VM. - Vi ved, at det først og frem­mest hand­ler om at hol­de nul­let, og at give de an­dre chan­cen for at få luft. Og kan vi så sco­re et en­kelt mål, vil det være helt per­fekt, si­ger Tho­mas Rei­nert. Den 26-åri­ge fre­de­riks­hav­ner er én af en hånd­fuld dan­ske VM-de­bu­tan­ter, men selvom det er mæg­ti­ge Ca­na­da, der er på me­nu­en i af­ten, så fø­ler han sig ikke mere ner­vøs end sæd­van­ligt. - Det kil­drer da al­tid lidt i ma­ven, uan­set om man spil­ler for Fre­de­riks­havn el­ler lands­hol­det, så det er ikke vær­re, end det ple­jer, si­ger Tho­mas Rei­nert. Suger til sig Han er­ken­der dog, at plad­sen i fjer­de­kæ­den på lands­hol­det er ens­be­ty­den­de med, at han skal star­te for­fra i for­hold til hjem­me i klub­ben. - Man læ­rer me­get ved at spil­le med de gam­le på hol­det, og det gæl­der bare om at suge til sig, si­ger Rei­nert, der dog ikke skal fin­de sig i at bli­ve be­lært af de mere ru­ti­ne­re­de, selvom lands­træ­ner Micha­el Lund­ström går me­get op i, at de ru­ti­ne­re­de skal lære fra sig. - Nej, det for­går ikke ved, at vi sæt­ter os ned og snak­ker. Det hand­ler mere om, hvad der sker i dag­lig­da­gen, hvor vi ta­ler om tin­ge­ne, si­ger Tho­mas Rei­nert. VM-de­bu­tan­ten kan da også fin­de trøst i, at selvom han ikke skal spil­le, som han har gjort i sine ef­ter­hån­den 315 kam­pe for Fre­de­riks­havn, så lig­ger spil­kon­cep­tet klart; der skal spil­les sim­pelt og ef­fek­tivt. - Og så har vi jo fået et grund­prin­cip, så alle ved, nø­jag­tigt hvor­dan de skal spil­le både en­kelt­vis og i kæ­den, si­ger han. Oven­nævn­te er no­get, som lands­træ­ner Micha­el Lund­ström har gjort me­get ud af. I da­ge­ne op til VM-tur­ne­rin­gen har han holdt mø­der med spil­ler­ne en­kelt­vis, og ons­dag hav­de hol­det et halv­an­den time langt møde, hvor man dis­ku­te­re­de rol­le­for­de­lin­gen på hol­det, spil­le­sti­len og ikke mindst VM-mål­sæt­nin­gen. - Der er selv­føl­ge­lig nog­le, som er væl­digt op­ti­mis­ti­ske, og som me­ner at en se­mi­fi­na­le er må­let - jeg næv­ner in­gen nav­ne, men jeg tror at det skyl­des de­res unge al­der, lød det med et smil fra lands­træ­ne­ren på gårs­da­gens pres­se­mø­de, in­den han til­fø­je­de, at det meste af trup­pen dog var eni­ge om, at må­let pri­mært er over­le­vel­se.