Fra månekrater til golfbane

Aars' kommende golfklub er så godt som klar til at tegne de første medlemmer

AARS:Indtil videre ligner banen mest af alt et månekrater - og medlemsskaren begrænser sig til de tre medlemmer, der samtidig udgør klubbens første bestyrelse. Trods dét er optimismen usvækket hos den lille arbejdsgruppe, der siden i fjor målbevidst har arbejdet på at få etableret en golfklub - med tilhørende bane - i Aars. - Inden for en uge eller to er vi klar til at begynde at tegne medlemmer for alvor, og senest i midten af juni forventer vi, at vores nyanlagte kortbane vil være spilbar, lyder den fortrøstningsfulde melding fra Bernt Neergaard Jacobsen, der indtil golfbanen er færdiganlagt ved udgangen af 2005 har påtaget sig hvervet som formand. Revisoren fra Deloitte-kontoret på Løgstørvej har tidligere prøvet, hvad det vil sige at realisere et ambitiøst golf-projekt. Mens han i seks år var udstationeret i Nordatlanten, var han som formand for golfklubben i Nuuk med til at anlægge Grønlands første golfbane. Et forehavende, der blandt andet krævede import af islandske græstørv og frodig, dansk muldjord. - Når dét kunne lade sig gøre, skulle det vel også nok være muligt at få en golfklub op at stå i Aars, vurderer Bernt Neergaard Jacobsen, som i bestyrelsen sekunderes af næstformand Niels Krogh Madsen og kasserer John Nielsen. Ingen indsigelser Foreløbig er alt i det store og hele gået efter planen. Sparekassen Himmerland, Forsikringsselskabet Himmerland, Aars Kommune og en velvillig entreprenør i skikkelse af det lokale firma Gunnar Nielsen A/S sørgede i fællesskab for, at financieringen faldt på plads. Aars Handelsstandsforening, Vesthimmerlands Industriformidling, Aars Turistforening og Aars Erhvervsråd har hver især skudt 25.000 kroner i det aktieselskab, som formelt står bag golfbane-projektet i etableringsfasen. Og lokalplanen for golfanlægget er - til initiativtagernes store lettelse - ikke blevet mødt med en eneste indsigelse. Eneste større "joker" i spillet har reelt været de kimbrere, som tilbage i jernalderen valgte at slå sig ned på markerne nordvest for den nuværende Aars by. Hver gang der nord og syd for Tandrupvej er blevet gravet ud til en ny green, har arkæologerne fra Vesthimmerlands Museum været med på sidelinjen, og i de tilfælde, hvor udgravningerne har bragt fortidsminder til veje, har det i nogen grad grebet forstyrrende ind i tidsplanen. Samtidig med, at det heller ikke har været helt gratis for den vordende golfklub at være med til at financiere de arkæologiske undersøgelser i området. - Heldigvis var efterårsvejret så tilpas mildt, at vi alligevel kunne nå at få sået græs på kortbanen. Og med hensyn til ekstraudgifterne, så modsvares de til dels af, at vi har fået solgt et areal fra, som alligevel ikke skulle indgå i golfbanen, noterer Bernt Neergaard Jacobsen. Golf på bygrænsen Det stykke jord, golfklubben har fået afhændet, er - meget passende - det areal, der ligger tættest op ad den nærliggende kyllingefarm, og initiativtagerne mener dermed, de har taget behørigt hensyn til frygten for landlige lugte på golfbanen. - En enkelt, ildelugtende brise vil vi aldrig kunne gardere os mod, i og med at vi nu engang befinder os i et landbrugsområde - men lugtproblemer i større målestok kan jeg overhovedet ikke forestille mig, erklærer Bernt Neergaard Jakobsen. Ambitionen for den kommende Aars Golfklub er inden for en overskuelig tidsramme at nå op på 600-700 medlemmer, og at dømme efter forhåndsinteressen er dét bestemt ikke noget urealistisk mål, vurderer formanden. Han peger i den forbindelse på, at den nye golfbane i Aars i realiteten kommer til at ligge lige på bygrænsen. - Dét er ikke noget, der rent praktisk kan lade sig gøre ret mange steder, og det betyder forhåbentlig, at vi får lettere ved at tiltrække ungdomsmedlemmer. De vil slet og ret kunne cykle ud på golfbanen efter skoletid, forudser Bernt Neergaard Jacobsen. Taksten for et fuldt senior-medlemsskab af golfklubben bliver 4000 kroner om året - suppleret af et éngangsindskud på 5000 kroner. Det svarer så nogenlunde til, hvad det koster at spille golf på de omkringliggende baner i Viborg, Rold og Gatten, men indtil golfbanen i Aars er færdiganlagt ved udgangen af 2005, bliver der tale om nogle - for medlemmerne - økonomisk mere favorable overgangsordninger. Kontingentet fra medlemmerne skal blandt andet være med til at financiere ansættelsen af en professionel træner, som i løbet af sensommeren og efteråret kan uddanne nybegynderne i Aars til fuldbefarne golfspillere med ret til optagelse i Dansk Golf Union. Allerede på nuværende tidspunkt tæller personalestaben i golfklubben en deltidsansat sekretær, og inden længe vil der også blive ansat en green keeper, der således får lejlighed til at følge etableringen af greens, fairways og bunkere på nærmeste hold. I øvrigt har golfklubben i løbet af foråret planer om at afvikle et åbent hus-arrangement, så lokalbefolkningen kan få lejlighed til at kigge nærmere på bane- og klubhusfaciliteterne. Foreløbig må eventuelle nysgerrige nøjes med at bruge fantasien, når de kører forbi den kommende golfbane enten ad Tandrupvej - eller ad Hvorvarpvej, som afgrænser det cirka 70 hektar store anlæg mod nord.