Frederikshavn

Fre–de–riks–havn

I DAG 10 Strand–by Me–to–dist–kir–ke: Ind–vi–el–se af kir–ke–cen–ter. 14-17 Væ–re–ste–det Fir–klø–ve–ret i Sog–ne–hu–set: Åbent 13.30-18 Gær–um: Lop–pe–mar–ked og spej–der–fest. I MOR–GEN 16-18 Ma–skin–hal–len Fyr–af–tens–mø–de med fol–ke–tings–med–lem–mer Bjar–ne Laust–sen (S) og Ja–cob Axel Niel–sen (K). 18.30 Fir–ma–klub–ber–ne, Fla–de Eng–vej: Start på LadyWalk.