Frederikshavn

Frederikshavn kommunes jurist vrøvler 3

Tidligere i forløbet om problemstillingerne i Område Midt har Frederikshavn kommunes jurist taget stilling til, om en for sent indkaldelse iht. vedtægter til generalforsamling kunne medføre generalforsamlingens ugyldighed. Juristen konkluderede, at der var praksis for, at en for sent indkaldelse på to dage ikke har nogen betydning for generalforsamlingens gyldighed. Det er ikke juridisk holdbart. Der er intet i den juridisk litteratur, som kan underbygge denne påstand. Anerkendte jurister som Kristian Mogensen, Erik Werlauff, Jan Kobbernagel m.fl. har skrevet bøger om emnerne "generalforsamling" og "dirigentens rolle" og nærmest er professor, dr. jur. Erik Werlauff der skriver, at i specielle tilfælde kan det overvejes, om én dags for sent indkaldelse bør få betydning. Oversat betyder denne formulering, at to dage i hvert fald klart er en overskridelse af det acceptable. Ligeledes har Frederikshavn kommunes jurist konkluderet, at iht. vedtægterne er der intet til hinder for, at Område Midts tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant kan vælges til Bruger- og Pårørenderådet i Område Midt. Isoleret set, har juristen ret. Vedtægterne tager ikke stilling til dette spørgsmål. Men Frederikshavn kommunes jurist undlader at vurdere spørgsmålet efter forvaltningsloven og uskreven ret. I dette lys er der ingen tvivl om, at en tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant rammes af praksis vedrørende general habilitet. Ved spørgsmål om generel habilitet er spørgsmålet, om aktuelt eksisterende tilknytningsforhold repræsenterer en sådan grad af sandsynlighed for fremtidige interessekonflikter, at vedkommende ikke kan være medlem af Rådet. Praksis siger, at man ikke gyldigt kan udpege en person til et offentlig erhverv, der ofte vil være udelukket fra at deltage i enkeltsagers behandling.