Naturkatastrofer

Fredningsnævn blokerer for ny natur

Vådområdeprojekt er i strid med fredning af Fyrkat, fordi der kommer for meget vand

HOBRO:Fredningsnævnet for Nordjylland trækker i bremsen og nægter at give dispensation til et nyt vådområde i Onsild Ådal. De gamle fredninger fra 1964 og 1967 siger nemlig, at ådalen omkring vikingeborgen Fyrkat skal bevares med marker og enge. Amtet vil lukke dræn og pumper, så ådalen oversvømmes og bliver til en stor sø og våde enge. Det er for voldsom en ændring af landskabet, konstaterer Fredningsnævnet. Kendelsen var frygtet af amtet, og den spænder alvorligt ben for planerne om at lave et vandmiljøprojekt til gavn for tilstanden i Mariager Fjord og til glæde for fugle- og naturelskere. Hele vejen rundt er der ellers begejstring for idéen. Lodsejerne er med, fordi de får erstatning. Danmarks Naturfredningsforening jubler. Og Vikingecenter Fyrkat og Sydhimmerlands Museum støtter ligeledes varmt. Vådt i vikingetiden Selv om de gamle fredninger skal beskytte Fyrkat, ser det lokale museum ingen problemer med vådområdet. - Ved at skabe en sø i ådalen, kommer landskabet til at ligne vikingetidens forhold mere, end det gør i dag, siger museumsinspektør Anne Mette Gielsager, Vikingecenter Fyrkat. Når Fredningsnævnet betragter sagen anderledes, skyldes det den viden, man havde for 40 år siden. - Dengang mente man, at ådalen blev gennemskåret af en å, som vikingerne kunne sejle op ad. I dag véd vi noget andet. Geologerne har påvist, at vandstanden i vikingetiden var højere, og at ådalen bestod af et meget bredt, lavvandet område, siger Anne Mette Gielsager. Går efter ny fredning På Nordjyllands Amts naturkontor sidder naturgeograf Peter Larsen og ægrer sig over Fredningsnævnets kendelse.Han har arbejdet med vandmiljøprojektet i Onsild Ådal i flere år, og han giver ikke op. - Vi kan vælge at klage til Naturklagenævnet over Fredningsnævnets kendelse. Men vores indstilling til politikerne er i stedet, at vi prøver at lave fredningen om. I dag véd vi noget andet om vandstanden i ådalen i vikingetiden. Vi mener, der er fagligt belæg for at omdefinere fredningerne fra 1964 og 1967. De er ikke tidsvarende, og de bør moderniseres, siger Peter Larsen. Det er nu op til amtets udvalg for teknik og miljø at afgøre, hvad der skal ske. Sagen bahandles formentlig politisk i næste måned. Fredningsnævnets afgørelse kommer ikke fuldstændig bag på amtet. - Vi vidste godt, at vi var på usikker grund, men ikke gyngende grund, siger Peter Larsen. Han tror, at den oprindelige tidsplan for projektet alligevel kan holde nogenlunde. Den går på, at papirarbejet skal på plads i 2005, mens gravearbejdet og vådområdets praktiske gennemførelse sker i 2006.